olkipaaleja hallissa

Miten luomusuunnitelma täydennetään uusien vaatimusten mukaiseksi?

Luomutarkastaja sanoi tilalla käydessään, että luomusuunnitelma pitää täydentää uusien vaatimusten mukaiseksi. Mitä ne ovat, ja onko olemassa mallipohjaa, jota voisi käyttää? Kyseessä on viljatila. Rukiista jauhatetaan jauhoja, jotka pakataan myyntiin paikalliseen suoramyyntipisteeseen. 

Ruokaviraston verkkosivuilta kohdasta Lomakkeet ja ohjeet löytyy mallipohjia. Vastauksen kirjoittamishetkellä kasvintuotantotilan luomusuunnitelman pohja on vanha vuodelta 2019. Ruokavirastosta kerrotaan, että uusi on työn alla. Jos käytät pohjaa, tarkista että on päivittynyt. 

Luomusuunnitelman ajantasaiset sisältövaatimukset löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilla olevista Luomutuotannon yhteisistä ehdoista ja Kasvintuotannon ehdoista

Kasvituotannon ohjeesta löytyy tieto kahdesta uudesta luomusuunnitelmassa käsiteltävästä asiasta. Kasvinviljelytilojen tulee tehdä sadonkäsittelytilojen puhdistuksen ja desinfiointiaineiden käytön suunnitelma ja käytettävien aineiden kuvaus. Jos viljelyssä käytetään typpeä sisältäviä maanparannus- tai lannoitevalmisteita niin paljon, että niiden sisältämän liukoisen typen määrä on yli 30 kiloa hehtaarille, on luomusuunnitelmassa kerrottava, miksi niitä on tarve käyttää. 

Riskitilanteiden kartoitus 

Luomutuotannon yhteiset ehdot -ohjeen luku 1 kuvaa, mitä asioita kaikkien eri tuotantosuuntien luomutoimijoiden on luomusuunnitelmassa kerrottava. Luvussa 5 kerrotaan, mitä asioita luomusuunnitelmaan pitää kirjata silloin, kun luomutuotteita teetetään alihankintana. 

Uutta on, että luomusuunnitelmassa tulee arvioida riskitilanteet, joissa luomutuotteet voivat sekaantua tavanomaisiin tuotteisiin tai tuotteisiin sekoittuu luomussa kiellettyjä tuotantopanoksia. Tarkastelu tulee tehdä sekä omalla tilalla että tilan ulkopuolella tapahtuvissa tuotannon, varastoinnin, pakkaamisen ja etiketöinnin sekä tuotteiden kuljetuksen työvaiheissa. Kun riskikohdat on tunnistettu, luomusuunnitelmassa tulee kertoa, kuinka riskin toteutuminen estetään omalla toiminnalla. 

Lisäksi on mietittävä valmiiksi, mitä tehdään, jos varotoimista huolimatta käy niin, että syntyy epäilys, ettei oma tai ostettu tuote täytä luomuvaatimusten ehtoja tai ostettu tuotantopanos ei ole luomussa sallittu. 

Ruokavirastolla on mallilomakkeet riskien arviointia ja toimintaohjeiden tekoa varten. Ne voi liittää luomusuunnitelman osaksi tai kirjoittaa vastaavat asiat luomusuunnitelmaan. 

Jäljitettävyysketjun kuvaus 

Uutta on, että kaikkien luomuvalvonnassa mukana olevien on kuvattava, kuinka heidän luomutuotteidensa matka tapahtuu tuotantopaikasta ostajalle siten, että tuote on tunnistettavissa ja sijaintipaikka on jatkuvasti tiedossa, eli jäljitettävissä. 

Jäljitettävyyden toteutuskeinoja ovat tuotantoerien merkitseminen ja tunnistaminen, tiedot korjatun sadon ja valmistettujen tuotteiden määristä sekä varastoinnin ja kuljetusten dokumentointi. Luomusuunnitelmassa pitää kertoa, miten eri tuote-erät tunnistetaan, missä ne varastoidaan ja kuinka määrät kirjataan varastokirjanpitoon. 

Tietoja muistiinpanojen tekemisen tavoista 

Lohkokorttimuistiinpanot ja varastokirjanpito ovat oleellisen tärkeitä muistiinpanovelvollisuuden toteuttamisessa. Niiden tekemisen tavat tulee kuvata luomusuunnitelmassa: kuka tekee, onko paperilla vai sähköisesti, jos sähköisesti, niin millä alustalla, ja missä arkistoidaan. 

Uusi suunniteltava ja kuvattava asia on, milloin ja kuinka varastomäärät täsmäytetään eli arviointivirheet oikaistaan. Voisi olla esimerkiksi niin, että ruissadosta kirjataan kuivurin varastoon vietäessä arvio viljatonneista, ja kun ruis lajitellaan ja punnitaan ennen jauhatusta, saadaan tarkka määrä. Varastokirjanpitoon kirjataan jauhatukseen menevät kilot ja lajittelutähteiden määrä eli hävikki. Satomäärän täsmäytys on tehty. Jauhokilojen määrästä ja myynnistä pidetään oma hävikit huomioiva kirjanpito jalostamattomien maataloustuotteiden käsittelyn tarkastusta varten. 

Ruokavirastolla on lomake Varastokirjanpidon toimintatavan kuvaus, jota voi käyttää apuna tai liittää sellaisenaan osaksi luomusuunnitelmaa. 

Brita Suokas
Luomuasiantuntija
044 528 8722
neuvonta@luomuliitto.fi