Minustako luomuviljelijä? Asiantuntijoiden vinkit luomuun siirtyville tiloille

Tuotantotavan muuttaminen on tilalle iso päätös, jota tehdessä on tärkeää tiedostaa, miksi muutoksen haluaa tehdä ja mitä sillä tavoittelee. Tämän jälkeen on helpompi suunnitella, mitä käytännön asioita on otettava huomioon ja mikä on tavoiteltu tuotanto luomuvaiheessa.

Kiinnostus luomutuotantoon on lisääntynyt tasaisesti. Tiettyä kaavaa luomuun siirtymiseen ei ole – osa pohtii asiaa useita vuosia, joku tekee ratkaisun nopealla aikataululla. Yhä useammin valmistelut aloitetaan hyvissä ajoin ja luomuperuskurssi käydään selkeästi ennen luomuun siirtymistä. Ainakaan toistaiseksi luomuperuskurssi ei vanhene.

Luomutuotantoon siirtyminen

Kasvitila voi siirtää lohkot luomuun kahdessa vaiheessa – toisena vuonna on viimeistenkin peruslohkojen lähdettävä siirtymään. Luomuun siirtymisen jaksotus ja siitä saatava hyöty on syytä harkita tapauskohtaisesti.

Käytännössä jaksotuksen myötä syntyy usein rinnakkaisviljelytilanne, eli samaa kasvilajia viljellään eri tuotantovaiheessa.  Näissä tilanteissa kirjanpito ja varastointi ovat luomutarkastusten painopisteinä.

Paperitöitä ja päätöksiä

Yleisin – ja suositeltavinkin – toimintatapa on, että kaikki siirtymiseen liittyvät paperit palautetaan omaan ELY-keskukseen samalla kertaa: luomusuunnitelma, kiertosuunnitelma, valvontaan liittymispaperit, luomusitoumus- ja mahdolliset poikkeuslupahakemukset. Uuden viljelijän on hakeuduttava luomuvalvontaan viimeistään 30.4., jos tekee luomusitoumuksen tänä vuonna.

Ensimmäisen vuoden osalta iso päätös on alustavan viljelykierron suunnittelu. Järkevää on hyödyntää siirtymävaihe ja panostaa sen aikana maata parantavien kasvien viljelyyn. Talouden näkökulmasta ja oman lisäysaineiston saamiseksi osalla lohkoista viljellään yleensä myös siirtymävaihevuosina niin sanottuja puimurikasveja. Kotieläintilalla toki keskipisteessä on rehunsaannin varmistaminen.

Kokemuksen karttuessa kiertosuunnitelmaa usein päivitetään, ja se joustaa markkinoiden, sään ynnä muun mukaan. Toisena siirtymävaihevuonna voi jo saada tuotteesta – esimerkiksi härkäpavusta – lisähintaa.

Riittävätkö ravinteet?

Jos maan kasvukunto ei ole erityisen hyvällä tolalla, kannattaa harkita (kohtuullista) lannoitteiden käyttöä myös siirtymävaiheessa. Näin saadaan varjostavamman kasvuston ansiosta kilpailua rikkakasveille, ja samalla varmistetaan sadon laatukriteereiden täyttyminen.

Nykyisin täydennyslannoitukseen on tarjolla lukuisia eri vaihtoehtoja. Tärkeintä on varmistaa, että kyseinen tuote todella on luomuhyväksytty! Peltojen peruskuntoon kannattaa panostaa ja käyttää luomuun soveltuvia maanparannusaineita niitä tarvitsevilla lohkoilla. Samoin ojitukset on laitettava kuntoon, mikäli niissä havaitaan puutteita.

Siementuotanto jo siirtymävaiheen mahdollisuutena

Siirtymävaiheessa on mahdollisuus tehdä sertifioidun luomusiemenen tuotantosopimus. Näin saadaan siirtymävaiheen tuotteelle ”luomulisää”.

Tavanomaisen lisäysaineiston poikkeuslupakäytäntö kiristyy, ja luomusiementuotantoa kaivataan lisää. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä luomusiementä pakkaaviin yrityksiin.

Kasvintuotannon tarkastuslista

 • Mieti tavoitteet luomuviljelylle.
 • Hanki tietoa päätösten tueksi.
 • Mieti tavoitekierto ja suunnittele ensimmäisen vuoden viljely hyvissä ajoin.
 • Jos olet varma siirtymisestä, paperit kannattaa jättää omaan ELY-keskukseen heti kun ne ovat valmiit – myöhemmin keväällä asiat ruuhkautuvat ja päätöstä esimerkiksi tavanomaisen siemenen poikkeusluvalle joutuu odottamaan pidempään.
 • Ota huomioon maan viljavuus ja vesitalous – tärkeää aina, mutta korostuu luomuviljelyssä. Esimerkiksi täydennyslannoitukselle ei jää katetta, jos perusasiat eivät ole kunnossa
 • Hankkiudu puheisiin muiden luomuviljelijöiden kanssa – varsinkin koneyhteistyö vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen
 • Byrokratiaa on turha pelätä – apuja on saatavilla alkuun, ja luomun tuoma lisä toimistotöihin ei ole suuri kasvinviljelytilalla, josta vilja lähtee rekoilla eteenpäin.
 • Aina kun tulee mieleen, voikohan näin tehdä tai onko tämä luomussa sallittua, varmista asia etukäteen. Varsinkin keväällä, jos esimerkiksi kylvösiemen loppuu, kannattaa istahtaa alas ja varmistaa, että uusi hankittava siemen on luomusiementä. Tai jos kyseessä on tavanomainen siemen, sen käytölle on oltava lupa.
 • Hyödynnä Neuvo 2020 -palvelu: lähes kaikki luomutuotantoon siirtymiseen liittyvät paperityöt voidaan tehdä sen puitteissa. Luomukurssilla asiat käydään läpi enemmän yleisellä tasolla, neuvontapalvelu mahdollistaa siirtymisen pohdinnat tilatasolla niin tuotannon kuin talouden näkökulmasta.

Eläimetkin luomuun?

Eläinten siirtäminen luomuun on aina astetta haastavampaa kuin peltojen. Etukäteissuunnitteluun on varattava aikaa, jotta siirtyminen on hallittua. Onnistunut luomueläintuotanto edellyttää, että toimija on vilpittömän kiinnostunut eläinten hoitamisesta luomumenetelmin ja valmis etsimään omat käytännön toimintamallinsa.

Tuotantosuuntien välillä on isoja eroja siinä, paljonko luomutuotanto eroaa tavanomaisesta. Emolehmä- ja lammastuotantoon luomu ei tuo juurikaan uutta, mutta maidontuotannossa ja yksimahaisten hoidossa eroja ja haasteita on enemmän.

Keskiössä rehunsaannin varmistaminen

Tärkeintä on luomuun siirtymistä harkittaessa varmistaa eläinten riittävä rehunsaanti kaikissa tilanteissa, myös katovuosina. Kun pellot ovat jo luomussa, voi kohtalaisen hyvin arvioida, mihin asti omien peltojen tuotanto normaalisti riittää. Mutta mikäli siirretäänkin pellot ja eläimet yhtä aikaa luomuun, arviointi voi olla astetta vaikeampaa.

Jos lisärehulle on tarvetta säännöllisesti, kannattaa lähialueen luomukasvintuottajien kanssa tehdä rehuntuotantosopimuksia. Luomuväkirehun osalta on mahdollista hankkia täydennystä vapailta markkinoilta, mutta karkearehun saantiin sieltä ei voi luottaa.

Eläinsuojiin voi tarvita muutoksia

Seuraavaksi tulee varmistaa, että eläinsuojat täyttävät luomuehdot. Mikäli muutoksia täytyy tehdä, esimerkiksi lisätä valoaukkoja, on ne saatava valmiiksi ennen valvontaan ilmoittautumista.

Sisätiloista eläinten käytössä olevaksi lasketaan vain se, mihin ne pääsevät vapaasti kulkemaan ja seisomaan. Tämä ala määrittää, paljonko enintään eläimiä voi kussakin osastossa pitää ja ratkaisee, voidaanko jatkaa entisellä pääluvulla. Eläinlajikohtaisesti tuotantoehdoissa on muitakin vaatimuksia eläinsuojille, jotka on aina tarkistettava.

Kun tiedetään, paljonko eläimiä eläinsuojissa voi luomuna pitää, pystytään laskemaan, täyttyykö kyseisellä eläinmäärällä luomusitoumuksen eläintiheysvaatimus eli 0,3 eläinyksikköä sitoumushehtaaria kohden.

Mikäli suunnitteilla on isompi laajennus, kannattaa lisäeläinten hankkimista harkita ennen luomuvalvontaan ilmoittautumista. Valvonnassa ollessa voidaan tavanomaisia eläimiä hankkia varsin rajoitetusti, eikä aina ole tarjolla juuri sellaisia luomueläimiä kuin itse haluaisi. Erityisesti lihaeläinten loppukasvatusta harkittaessa, on ennakkoon selvitettävä, miten eläinliikenne saadaan toimimaan siten, että uusia luomukasvatuseriä löytyy tarpeen mukaan.

Tuotteiden markkinat selville

Ennen lopullista päätöstä luomuun siirtymisestä on viisainta vielä luoda katse markkinatilanteeseen. Onko tuotteet mahdollista saada myytyä luomuna ja miten? Saako tuotteista lisähintaa? Erityisen tärkeää tämä on maidontuotannon osalta. Luomumaidontuotannon kannattava toteutus edellyttää, että siitä saadaan luomukorvauksen lisäksi lisähinta ostajalta.

Jos kaikki palaset tuntuvat olevan kohdallaan ja eläinten luomuun siirtäminen ajankohtaista, laaditaan kirjallinen suunnitelma eläinten luomuhoidosta. Samalla kirjataan tiedot ja piirustukset rakennuksista sekä mahdollisista peltojen ulkopuolisista laidunaloista, joille haetaan siirtymävaiheen lyhennys.

Lopulta ilmoittaudutaan luomuvalvontaan eläinten osalta palauttamalla luomuvalvontalomake 1 ja täydennyslomake 1d liitteineen ELY-keskukseen. Tämä ilmoittautuminen pitää tehdä viimeistään 30.4., jos tarkoitus on hakea samana keväänä päätukihaun yhteydessä luomueläinsitoumusta. Muista, että sitoumuksen teko edellyttää kahden päivän luomukotieläinkoulutusta.

Eläintuotannon luomupohdintoihin voi ja kannattaa käyttää avuksi Neuvo 2020 -neuvontaa. Tällöin voidaan jo heti alkuvaiheessa varmistua, että toiminta lähtee oikeille urille.

Eläintuotannon tarkastuslista

 • Tuntuuko luomu omalta:
  • Oletko valmis luomaan omat toimintamallit?
  • Oletko valmis kirjaamaan asioita muistiin?
  • Kiinnostaako asioiden selvittely?
  • Oletko käynyt luomukotieläintuotannon peruskurssin?
 • Varmista rehunsaanti:
  • Mihin omien peltojen sato riittää normaalivuonna / katovuonna?
  • Onko rehuntuotantoyhteistyöstä kiinnostuneita tiloja?
  • Mitä voit ostaa vapailta markkinoilta?
 • Tarkista kelpaavatko rakennukset:
  • Riittääkö eläinsuojan sisäpinta-ala?
  • Onko tarpeeksi valoaukkoja?
  • Täyttyvätkö muut eläinlajin luomuvaatimukset suojissa?
 • Pohdi eläinliikennettä
  • Onko tuotannon laajuus tavoitteessasi?
  • Mistä saat uudistuseläimet?
  • Mistä saat luomueläimet loppukasvatukseen?
  • Täyttyykö eläintiheysvaatimus, jos olet hakemassa kotieläinsitoumusta?
  • Selvitä tuotteiden markkinat.
 • Ilmoittaudu luomuvalvontaan ja hae sitoumusta:
  • Tee ilmoitus ELY-keskukseen viimeistään 30.4., jos aiot hakea luomusitoumusta.
  • Ilmoitukseen tarvitaan luomueläinten hoitosuunnitelma liitteineen.
  • Hae luomueläinsitoumusta päätukihaun yhteydessä, muista liitteeksi luomueläinkurssitodistus.

Kaija Hinkkanen ja Pirkko Tuominen

Kirjoittajista Hinkkanen toimii luonnonmukaisen kasvintuotannon asiantuntijana ProAgria Etelä-Suomessa ja Tuominen luomun erityisasiantuntijana ProAgria Itä-Suomessa.