CAP-kuvitukset-nettiin

Kansallinen CAP-strategia hyväksyttiin – Miten luomua tuetaan tulevalla kaudella?

Vuosi 2021 huipentui siihen, että valtioneuvoston hyväksymä Suomen kansallinen CAP-strategia lähetettiin EU:n komissiolle hyväksyttäväksi. Yksityiskohtia hiottiin viimeiseen asti, mikä aiheutti painetta kentällä, kun ei ollut varmuutta siitä, minkälaisia viime hetken muutoksia ollaan tekemässä.

Luomuala voi huokaista helpotuksesta; Suomen ehdotus kansalliseksi strategiaksi seuraavalle yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kaudelle on luomun kannalta kohtuullinen. Nyt alkavat neuvottelut komission kanssa, ja suunnitelma hyväksytään vuoden 2022 syksyyn mennessä. Samaan aikaan tehdään kansallisten säädösten ja järjestelmien viimeistelyä. Uuden CAPin toteutus alkaa vuonna 2023. Luomukorvausehdot, joita jo edellisessä lehdessä käsiteltiin, pysyivät melkein muuttumattomina loppuun asti.

Koko tila luomussa -vaatimuksesta luovuttiin

Valmisteluprosessin aikana niin kutsuttu koko tila luomussa -vaatimus herätti paljon keskustelua. Loppujen lopuksi niin sanotut sekatilat sallitaan, eli tulevaisuudessakin on mahdollista, että pellot ovat luomussa ja kotieläimet tavanomaisessa tuotannossa. Avomaanvihannesten osalta sitoumuksen voi tehdä vain tarvittavalle alalle, eli rinnakkaisviljely on sallittua tietyin edellytyksin.

Minimipinta-alat ovat vanhat tutut, eli luomuvalvonnassa on oltava vähintään viisi hehtaaria peltoa tai yksi hehtaari puutarhakasveja. Kotieläinsitoumuksen voi tehdä jo, kun vähintään viisi eläinyksikköä täyttyy.

Korvaustasot ennallaan

Luomukorvaustasot pysyivät melkein muuttumattomina, eli 160 eurossa hehtaarilta. Avomaanvihanneksille maksettaisiin 590 euroa hehtaaria kohti. Kotieläintuotannolle maksetaan 130 euron hehtaarikorvaus, ja tuen edellytyksenä on 0,5 eläinyksikköä hehtaarille. Tukea maksetaan niin monelle hehtaarille, kuin eläinyksiköt riittävät.

Luomukorvaustasot pysyivät melkein muuttumattomina, eli 160 eurossa hehtaarilta. Avomaanvihanneksille maksettaisiin 590 euroa hehtaaria kohti. Kotieläintuotannolle maksetaan 130 euron hehtaarikorvaus, ja tuen edellytyksenä on 0,5 eläinyksikköä hehtaarille. Tukea maksetaan niin monelle hehtaarille, kuin eläinyksiköt riittävät.

CAP-strategiassa on esitetty, että tuensaajan on pääsääntöisesti viljeltävä myyntikasveja sitoumuskauden aikana keskimäärin vähintään 30 prosentilla siirtymävaiheen ohittaneesta sitoumusalasta. Myyntikasvivaatimus ei koske siirtymävaiheessa olevia lohkoja. CAP-strategiassa ei oteta kantaa, miten myyntikasvivaatimuksesta voidaan poiketa – se määritellään sitten aikanaan kansallisella säädöksellä.

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tehneelle tuensaajalle ei voida maksaa viherlannoitusnurmista, luonnonhoitonurmien tai monimuotoisuuspeltojen alasta, suojavyöhykkeistä, ympäristökorvauksen puutarhakasvien vaihtoehtoisesta kasvinsuojelusta tai eläinten hyvinvointikorvauksen laidunnustoimenpiteestä.

Luomun edistäminen muutakin kuin pelkkä luomukorvaus

CAP-strategia pitää sisällään luomukorvauksen lisäksi muitakin toimenpiteitä, joilla edistetään luomutuotantoa. Esimerkiksi hedelmien ja vihannesten tuottajaorganisaatiot voivat hakea tukea luonnonmukaisen tuotannon edistämiseen. Tukea voi hakea myös neuvontaan, koulutusohjelmiin ja opintomatkoihin, kokouksiin, webinaareihin tai konferensseihin. Tukea voidaan maksaa myös muun muassa siementen tai taimien kustannuksiin ja vastaaviin.

Jatkojalostusta tuetaan

Luomutuotanto on mainittu erikseen maatalous- ja luonnontuotteiden jalostuksen ja kaupan investointitoimen kriteereissä. Toimenpide on suunnattu elintarviketoimialalle maaseutualueilla maatalous- ja luonnontuotteiden jalostamiseksi. Tukea suunnataan yrityksille, joilla on kasvu- ja kehityspotentiaalia tuottaa tuotteita, joilla on kysyntää markkinoilla. Jalostettavat raaka-aineet voivat olla peräisin maataloudesta, metsistä ja muualta luonnosta.

Muut investointi- ja kehittämisavustukset ovat luomutoimijoidenkin haettavissa, mutta niiden kriteereissä ei luomua ole nostettu esille mitenkään erityisesti.

Tuottajan neuvotteluasemaa halutaan vahvistaa yhteistyön avulla

Seuraavalla rahoituskaudella halutaan myös rahoittaa hankkeita laatujärjestelmien – jollainen luomutuotanto on – ja tuottajaorganisaatioiden edistämiseksi. Nämä hankkeet voivat olla esimerkiksi tuottajien yhteistyöhankkeita. Tavoitteena on näin parantaa viljelijöiden asemaa arvoketjussa.

Koulutusvaatimukseen on tulossa uutena ehtona, että sitoumusaikana on suoritettava yhden päivän pituinen koulutus tai hyödynnettävä Neuvo-järjestelmän mukaista luomuneuvontaa. Lähdemme siitä, että esimerkiksi osallistuminen Luomupäiville täyttäisi tämän vaatimuksen.

Koulutusvaatimukseen on tulossa uutena ehtona, että sitoumusaikana on suoritettava yhden päivän pituinen koulutus tai hyödynnettävä Neuvo-järjestelmän mukaista luomuneuvontaa. Lähdemme siitä, että esimerkiksi osallistuminen Luomupäiville täyttäisi tämän vaatimuksen.

Neuvontapalveluiden tuen piiriin on tullut paljon lisää aiheita, teemat on tarkennettu erityistavoitteittain ja näiden lisäksi läpileikkaavia aiheita ovat digitaalinen teknologia ja innovaatiot. Luomutuotanto mainitaan erikseen kahden teeman alaisuudessa: arvoketju, jossa parannetaan viljelijän asemaa sekä luonnon monimuotoisuus, jossa edistetään luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja tämän suuntauksen kääntämistä.

Neuvojan hyväksyminen järjestelmään edellyttää, että henkilöllä on tehtävänsä laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Neuvontakorvaus on 75 euroa tunnilta. Neuvontakäynnillä korvauskatto on 1 500 euroa. Tila voi hyödyntää Neuvo-palveluita maksimissaan 10 000 eurolla rahoituskauden aikana.

Teksti: Susann Rännäri
Kuvitus: Eveliina Sillanpää