Minustako luomuviljelijä? Asiantuntijoiden vinkit luomuun siirtyville tiloille

Tuotantotavan muuttaminen on tilalle iso päätös, jota tehdessä on tärkeää tiedostaa, miksi muutoksen haluaa tehdä ja mitä sillä tavoittelee. Tämän jälkeen on helpompi suunnitella, mitä käytännön asioita on otettava huomioon ja mikä on tavoiteltu tuotanto luomuvaiheessa.

Lue lisää…

Toimintasuunnitelma 2015

Sisällys

Johdanto
1. Järjestö
2. Edunvalvonta
3. Luomutuottajan ammattitaito
4. Viestintä
5. Luomulehti Lue lisää…

Luomuliiton strategia 2015-2020

Luomuliiton visio 2020

20 % Suomen peltoalasta on siirtynyt luomuun ja kuluttajien ruokaostoksista yhä suurempi osa on kotimaisia luomutuotteita. Lue lisää…

Toimintasuunnitelma 2014

Luomuliiton toimintasuunnitelma 2014

Sisällys

Johdanto
1. Järjestö
2. Edunvalvonta
3. Luomutuottajan ammattitaito
4. Viestintä ja luomualan verkostot
5. Luomulehti

Johdanto

Luomuliitto edistää

  • luomualaa ja suomalaista luomutuotantoa.
  • jäsentensä välistä yhteistoimintaa.
  • sitä, että luomun hyödyt saadaan tehokkaammin yritysten ja yhteiskunnan käyttöön.

www.luomuliitto.fi/jarjesto

Luomuliiton jäseninä on 14 alueellista luomuyhdistystä ja lisäksi suora- ja yhdistysjäseniä.

Luomuyhdistykset:

Ekoviljelijät ry
ESVY ry
Kainuun Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Keski-Pohjanmaan Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Keski-Suomen luomuyhdistys
Kuhilas ry
Lounais-Suomen Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Pirkanmaan Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Päijänteen Luomu ry
Saimaan Luomu ry
Satakunnan Luomutuottajat ry
Savo-Karjalan luomuyhdistys ry
Svenska Österbottens Ekologiska förening

1. Järjestö

Tavoitteet:
– Jäsenmäärän kasvattaminen.
– Joko alueyhdistyksen kautta tai suoraan Luomuliiton jäsenenä olevat tuntevat saavansa odottamaansa tukea ja palveluita.

Toimenpiteet:
– Toteutetaan jäsen- ja tilaajahankintakampanja yhteistyössä luomuyhdistyksien kanssa talousarviossa esitetyllä tavalla.
– Toimintaryhmätyötä jatketaan hallituksen sisällä. Lisäksi asioiden valmisteluvaiheessa haetaan aktiivisesti kommentteja jäsenistöltä.
– Osallistutaan jäsenyhdistysten kokouksiin ja tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan pyyntöjen perusteella.

Mittarit:
– Maksaneiden jäsenten määrä.
– Laadukas tiedottaminen Luomulehdessä ja sähköpostilistoilla.
– Saatu palaute.
– Toimintaryhmien ja luomuyhdistyksien aktiivisuus (tiedotteiden ja tapahtumien määrä).

2. Edunvalvonta

Tavoitteet:
– Keskitytään ennakoivaan ja keskustelevaan edunvalvontaan.
– Luomuliitto tekee yhteistyötä MTK:n keskusjärjestön ja luomuyhdistykset MTK:n paikallisten toimijoiden kanssa. Pro Luomu ry:n jäsenenä ollaan aktiivisia.
– Lainsäädännön tulkintoja ohjataan luomutuotannon erityispiirteitä tukevaksi.
– Valvontakäytäntöjä seurataan ja niihin otetaan kantaa aktiivisesti.
– Ollaan mukana yhteistyössä luomututkimuksen ja luomualan ammattikoulutuksen kehittämisessä.
– Seurataan ja tehdään kentälle tutummaksi eurooppalaista luomualan keskustelua sekä IFOAM:n EU-ryhmän toimintaa.
– Kehitetään toimintatapaa, joka synnyttää syvällistä ja laajaa keskustelua ja sen ansiosta perusteltuja kannanottoja.

Toimenpiteet:
– Liitto tekee esityksiä ja aloitteita luomutuotannon kehittämiseksi.
– Osallistutaan luomukorvausjärjestelmän valmisteluun, MMM:n luomualajaoston, MTK:n luomuvaliokunnan, Pro Luomun ja luomuhankkeiden työskentelyyn.
– Suora yhteys vaikuttajiin liittyen esimerkiksi maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden sisältöön.
– Laaditaan lausuntoja luomutuotantoa koskevista mietinnöistä ja asetusluonnoksista.

Mittarit:
– Toimintaedellytysten parantuminen ja järjestelmän puutteiden karsiutuminen.
– Aloitteiden ja kannanottojen määrä sekä teho.

3. Luomutuottajan ammattitaito

Tavoitteet:
– Luomuliitto tarjoaa neuvontapalveluita ja on mukana kehittämässä luomuneuvontaa kokonaisuudessaan.
– Kohotetaan luomuviljelijän ammattiylpeyttä ja motivaatiota.

Toimenpiteet:
– Luomuliiton neuvontapalveluita kehitetään esim. monipuolistamalla viestintää mm. videoiden avulla ja hankitaan lisää resursseja. Rahoitusta haetaan useista lähteistä.
– Tehdään yhteistyötä ProAgrian kanssa.
– Mentor-toimintaa vakiinnutetaan. Rahoitus julkisista ja yrityslähteistä.
– Seurataan aktiivisesti luomualan ammattitaitoon liittyviä hankkeita. Tarvittaessa osallistutaan itse hankkeisiin.
– Tarjotaan yhteistyötä luomualan ammattitaitoa parantaville tahoille.
– Valitaan Vuoden Luomuyritys sekä Vuoden Luomutuote.

Mittarit:
– Järjestettyjen tilaisuuksien määrä
– Osallistujien määrä
– Kentän tyytyväisyys

4. Viestintä ja luomualan verkostot

Tavoite:
– Luomuliitto tunnetaan eturivin toimijana maatalous- ja ruoka-alalla.
– Luomuliiton sisäinen viestintä luomuyhdistyksien ja toimintaryhmien kanssa on aktiivista ja selkeää.

Toimenpiteet:
– Tiedotusvälineille tarjotaan aktiivisesti juttuja/juttuaiheita ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.
– Viestintää kehitetään erityisesti yhteistyössä kuluttajille myyvien yrityksien kanssa (apuna Kasvot luomulle –hanke).
– Luomuviikko toteutetaan yhteistyössä esimerkiksi pienten yrityksien ja yhdistyksien kanssa. Mahdollisesti osallistutaan myös Pro Luomun kampanjoihin.
– Luomuliiton www-sivuja kehitetään edelleen; esimerkiksi luomu.fi-linkityksien avulla laajempi tuotantoalakohtainen tieto.
– Kumppanuusmaatalous-hanke toteutetaan.
– Sähköpostilistojen ja muiden verkkotyökalujen käyttöä kehitetään.
– Osallistuminen Okra-näyttelyyn ja mahdollisesti muihin näyttelyihin.
– Luomupäiviin ja muihin tapahtumiin osallistutaan ja ollaan mukana järjestämässä mahdollisuuksien mukaan.

Mittarit:
– Näkyvyys mediassa
– Keskustelun aktiivisuus
– Saadun palautteen määrä ja laatu
– Luomuliiton sivujen kävijämäärät

5. Luomulehti

Tavoitteet:
– Lehden artikkelit herättävät keskustelua.
– Lehden tilauskanta kasvaa.
– Lehden laadusta tulee hyvää palautetta.
– Lehden tekeminen on taloudellisesti kannattavaa.

Toimenpiteet:
– Lehden laajuus säilyy entisellään: kuusi 64-sivuista lehteä.
– Tutkitaan lukijoiden mielipiteitä lehdestä, jotta linjaa voidaan tarvittaessa säätää.
– Osallistutaan alan tapahtumiin markkinointimielessä.
– Lehtineuvosto kehittää lehteä yhteistyössä toimitussihteerin, päätoimittajan ja lehtitiimin kanssa.

Mittarit:
– Palaute
– Tilaustuotot
– Mainostuotot
– Lehden toiminnan kannattavuus

Toimintasuunnitelma 2013

Johdanto

Luomuliitto edistää
• luomualaa ja suomalaista luomutuotantoa.
• jäsentensä välistä yhteistoimintaa.
• sitä, että luomun hyödyt saadaan tehokkaammin yritysten ja yhteiskunnan käyttöön.

www.luomuliitto.fi/jarjesto

1. Järjestö

Tavoitteet:
– Jäsenmäärän kasvattaminen.
– Joko alueyhdistyksen kautta tai suoraan Luomuliiton jäsenenä olevat tuntevat saavansa odottamaansa tukea ja palveluita.

Toimenpiteet:
– Jäsenhankintaan suunnataan taloudellisia resursseja.
– Toimintaryhmätyötä jatketaan hallituksen sisällä. Lisäksi asioiden valmisteluvaiheessa haetaan aktiivisesti kommentteja jäsenistöltä.
– Osallistutaan jäsenyhdistysten kokouksiin mahdollisuuksien mukaan pyyntöjen perusteella.

Mittarit:
– Maksaneiden jäsenten määrä.
– Laadukas tiedottaminen Luomulehdessä ja sähköpostilistoilla.
– Saatu palaute.
– Toimintaryhmien ja luomuyhdistyksien aktiivisuus (tiedotteiden ja tapahtumien määrä).

2. Edunvalvonta

Tavoitteet:
– Keskitytään ennakoivaan ja keskustelevaan edunvalvontaan.
– Luomuliitto tekee yhteistyötä MTK:n keskusjärjestön ja luomuyhdistykset MTK:n paikallisten toimijoiden kanssa. Pro Luomu ry:n jäsenenä ollaan aktiivisia.
– Lainsäädännön tulkintoja ohjataan luomutuotannon erityispiirteitä tukevaksi.
– Valvontakäytäntöjä seurataan ja niihin otetaan kantaa aktiivisesti.
– Ollaan mukana yhteistyössä luomututkimuksen ja luomualan ammattikoulutuksen kehittämisessä.
– Seurataan ja tehdään kentälle tutummaksi eurooppalaista luomualan keskustelua sekä IFOAM:n EU-ryhmän toimintaa.
– Kehitetään toimintatapaa, joka synnyttää syvällistä ja laajaa keskustelua ja sen ansiosta perusteltuja kannanottoja.

Toimenpiteet:
– Liitto tekee esityksiä ja aloitteita luomutuotannon kehittämiseksi.
– Osallistutaan luomukorvausjärjestelmän valmisteluun, MMM:n luomualajaoston, MTK:n luomuvaliokunnan, Pro Luomun ja luomuhankkeiden työskentelyyn.
– Suora yhteys vaikuttajiin liittyen esimerkiksi maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden sisältöön.
– Laaditaan lausuntoja luomutuotantoa koskevista mietinnöistä ja asetusluonnoksista.

Mittarit:
– Toimintaedellytysten parantuminen ja järjestelmän puutteiden karsiutuminen.
– Aloitteiden ja kannanottojen määrä sekä teho.

3. Luomutuottajan ammattitaito

Tavoitteet:
– Luomuliitto tarjoaa neuvontapalveluita ja on mukana kehittämässä luomuneuvontaa kokonaisuudessaan.
– Kohotetaan luomuviljelijän ammattiylpeyttä ja motivaatiota.

Toimenpiteet:
– Luomuliiton neuvontapalveluita kehitetään ja hankitaan lisää resursseja.
– Tehdään yhteistyötä ProAgrian kanssa.
– Mentor-hanketta laajennetaan.
– Seurataan aktiivisesti luomualan ammattitaitoon liittyviä hankkeita. Tarvittaessa osallistutaan itse hankkeisiin.
– Tarjotaan yhteistyötä luomualan ammattitaitoa parantaville tahoille.
– Valitaan Vuoden Luomuyritys sekä Vuoden Luomutuote.

Mittarit:
– Järjestettyjen tilaisuuksien määrä
– Osallistujien määrä
– Kentän tyytyväisyys

4. Viestintä ja luomualan verkostot

Tavoite:
– Luomuliittoa tuodaan esille eturivin luomutoimijana.
– Sisäistä viestintää kehitetään luomuyhdistyksien ja Luomuliiton sisällä.
– Viestintää ja verkostoitumista kaupan ja jalostajien kanssa kehitetään yhteistyössä Pro Luomu ry:n kanssa.
– Luomupäivät toteutetaan näyttävästi ja uskottavasti laajassa yhteistyössä.

Toimenpiteet:
– Luomuliiton tunnettuutta edistetään.
– Tiedotusvälineille tarjotaan edelleen aktiivisesti juttuja/juttuaiheita ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.
– Luomuliiton www-sivuja kehitetään edelleen: esimerkiksi luomu.fi-linkitys ja tuotantoalakohtainen tieto.
– Sähköpostilistojen ja muiden verkkotyökalujen käyttöä kehitetään.
– Osallistuminen Farmari-näyttelyyn.

Mittarit:
– Näkyvyys mediassa
– Keskustelun aktiivisuus
– Saadun palautteen määrä ja laatu
– Luomuliiton sivujen kävijämäärät

5. Luomulehti

Tavoitteet:
– Lehden artikkelit herättävät keskustelua.
– Lehden tilauskanta kasvaa.
– Lehden laadusta tulee hyvää palautetta.
– Lehden tekeminen on taloudellisesti kannattavaa.

Toimenpiteet:
– Lehden laajuus säilyy entisellään: kuusi 64-sivuista lehteä.
– Tutkitaan lukijoiden mielipiteitä lehdestä, jotta linjaa voidaan tarvittaessa säätää.
– Osallistutaan alan tapahtumiin markkinointimielessä.
– Lehtineuvosto kehittää lehteä yhteistyössä toimitussihteerin, päätoimittajan ja lehtitiimin kanssa.

Mittarit:
– Palaute
– Tilaustuotot
– Mainostuotot
– Lehden toiminnan kannattavuus