Tiedotteet

Utmaningar vid ekologisk växtodling – ett forskningsprojekt

Julkaistu suomeksi Luomulehdessä 1/2014.
Faktorer som begränsar avkastningen vid ekologisk odling

Ekologisk odling är en drivande kraft i utvecklingen av ett hållbart jordbruk. De starka länkarna i den ekologiska växtodlingens produktionskedja anammas också inom den konventionella odlingen. Att åtgärda de svaga länkarna är ägnat att öka den ekologiska växtodlingens produktivitet, och kommer i längden också att gagna den konventionella odlingen. En rad undersökningar har visat att avkastningen vid ekologisk odling i nordiska förhållanden främst begränsas av två faktorer, nämligen bristen på kväve och förekomsten av ogräs. Inom ett forskningsprojekt som utfördes vid MTT och Helsingfors Universitet undersöktes kväveförsörjningen, ogräsförekomsten och produktiviteten vid ekologisk odling i form av fältstudier på ett 30-tal finländska lantbruksföretag.
I Finland odlas främst vårsådd spannmål, som foder åt husdjur och för human konsumtion, samt flerårig vall för att tillfredsställa de idisslande husdjurens behov av grovfoder. Vid ekologisk odling odlas fleråriga rödklöver-gräsvallar inte bara för produktion av grovfoder, utan de är också av avgörande betydelse för hela växtföljdens kväveförsörjning. Undersökningarna fokuserade därför på fleråriga rödklöver-gräsvallar och vårsådda spannmålsgrödor.
Vid studierna av gårdarnas vallodling var de konkreta syften att kvantifiera avkastningen, klöverandelen och kvävefixeringen i ekologiskt odlade rödklöver-gräsvallar, att bedöma rödklöver-gräsvallarnas bidrag till växtföljdernas kväveförsörjning, samt att identifiera de faktorer som främst begränsar rödklöver-gräsvallarnas produktivitet och kvävefixering. Målen vid undersökningarna i gårdarnas vårsådda spannmålsgrödor var att få en bild av ogräsförekomsten på regional och gårdsnivå, att kvantifiera grödornas konkurrenskraft i förhållande till ogräsen, samt att analysera inverkan av olika odlingsåtgärder på förekomsten av enskilda ogräsarter. Arbetets övergripande målsättning var att ge uppslag som kan bidra till att förbättra den ekologiska växtodlingens produktivitet.
Forskningsprojektets resultat kommer att redovisas i artiklar om rödklöver-gräsvallarnas kvävefixering, kväveförsörjningen vid ekologisk odling, rödklöver-gräsvallarnas avkastning och klöverhalter, samt ogräsförekomsten och avkastningen i ekologiskt odlad vårstråsäd.

Undersökningar på ekologiska lantbruk i Finlands kustregioner

Vid praktisk växtodling är resultaten funktioner av många samverkande faktorer, med kortare eller längre tidsbakgrund. Undersökningar av det praktiska lantbruket i samarbete med lantbrukarna gör det möjligt att identifiera och undersöka sådana frågeställningar som lantbrukarna ställs inför i sitt praktiska arbete. Gårdsstudier kan alltså vägleda den lantbruksvetenskapliga forskningen. Många gånger har lantbrukarna också själva kommit underfund med hur olika problem kan lösas. Innan de kan spridas behöver sådana lösningsmodeller dock med hjälp av experimentell forskning bekräftas på en allmängiltig nivå.
Då konkreta frågor studeras på gårdsnivå stöter forskningen på komplexa samband där det kan vara svårt att exakt kvantifiera, eller ens identifiera den inverkan som enstaka faktorer har på produktionsresultaten. Experimentell forskning hjälper här vidare genom att i en kontrollerad miljö renodla effekterna av enskilda faktorer och deras samverkan så att effekten av varje faktor kan fastställas individuellt. Redan under det pågående forskningsarbetet, men senast efter att det har avslutats, är det viktigt att resultaten av forskarnas verksamhet skall komma allmänheten tillgodo. Gårdsstudier bygger upp direkta och indirekta kanaler för kommunikation mellan det praktiska lantbruket och forskningen och garanterar på så sätt att forskningsresultaten når fram till användarna. Med sådana resonemang som bakgrund utfördes detta forskningsprojekt i fält vars skötsel ingick i den reguljära driften hos ett antal lantbruksföretag.
De 34 gårdar som omfattades av projektet ligger i Nyland, i Åboland, på Åland och i Österbotten. Det relativt stora antalet gårdar och gårdarnas belägenhet i olika regioner förväntades öka spridningen i den påverkan som olika avkastningsbestämmande faktorer har på grödornas tillväxt. Vid urvalet av gårdarna var ett villkor att växtodlingen skulle vara certifierad enligt Luomu-riktlinjerna, ett annat kriterium var att växtföljderna skulle omfatta både flerårig vall och vårsådd stråsäd. För att resultaten skulle vara representativa för produktiv ekologisk växtodling skulle gårdarna dessutom skötas som heltidsföretag och lantbrukarna skulle ha ett uttalat intresse för ekologisk odling.
Undersökningarnas bakgrund, material, metoder och resultat har tidigare beskrivits och diskuterats i form av sakgranskade artiklar som publicerades i internationellt tillgängliga lantbruksvetenskapliga journal. Arbetet har också sammanfattats i en doktorsavhandling vid Helsingfors Universitet. De referenser som anges nedan hänvisar till dessa tidigare publikationer.

Paul Riesinger

AgrDr/MMT Paul Riesinger, Arbetsgruppen för agroekologi, Institutionen för lantbruksvetenskaper, Helsingfors Universitet. Arbetet har fått finansiellt understöd av R. Erik Serlachius Stiftelse (provtagning) och Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse (analys och publikation). Artiklarna har tidigare publicerats i Landsbygdens Folk/Lantmän och Andelsfolk (2011 och 2012), men föreligger här i omarbetad och aktualiserad form.

Litteratur
Riesinger P (2010). Agronomic challenges for organic crop husbandry. FD Dissertation. Helsingfors Universitet. 91 sidor. Tillgängligt vid https://helda.helsinki.fi/handle/10138/20730.
Riesinger P & Herzon I (2010). Symbiotic nitrogen fixation in organically managed red clover-grass leys under farming conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B, Soil and Plant Science, 60, 517-528.
Riesinger P & Herzon I (2008). Variability of herbage production in mixed leys as related to ley age and environmental conditions: a farm survey. Agricultural and Food Science, 17, 394-412.
Riesinger P & Hyvönen T (2006). Weed occurrence in Finnish coastal regions: a survey of organically cropped spring cereals. Agricultural and Food Science, 15, 166-182.
Riesinger P & Hyvönen T (2006). Impact of management on weed species composition in organically cropped spring cereals. Biological Agriculture and Horticulture, 24, 257-274.