Luomuliiton toimintasuunnitelma 2015

Sisällys

Johdanto
1. Järjestö
2. Edunvalvonta
3. Luomutuottajan ammattitaito
4. Viestintä
5. Luomulehti

Johdanto

Luomuliitto edistää

 • luomualaa ja suomalaista luomutuotantoa.
 • jäsentensä välistä yhteistoimintaa.
 • sitä, että luomun hyödyt saadaan tehokkaammin yritysten ja yhteiskunnan käyttöön.

Luomuliiton toimintasuunnitelmaa toteuttavat yhteistyössä luomuyhdistykset ja Luomuliitto. Toteutukseen liittyviä asioita tarkentavat näiden hallitukset sekä pienemmissä asioissa aktiivit ja työntekijät.

Toimintasuunnitelma noudattaa Luomuliiton strategiaa 2015-2020.

www.luomuliitto.fi/jarjesto

1. Järjestö

Tavoitteet:

 • Jäsenmäärän kasvattaminen.
 • Joko alueyhdistyksen kautta tai suoraan Luomuliiton jäsenenä olevat tuntevat saavansa odottamaansa tukea ja palveluita.

Toimenpiteet:

 • Toteutetaan jäsen- ja tilaajahankintakampanja yhteistyössä luomuyhdistyksien kanssa. Yhdistykset saavat uusista jäsenistä ja tilaajista provision.
 • Uudet luomutuottajat pyritään saamaan jäseniksi mm. niin, että luomuyhdistykset kutsuvat mukaan luomuperuskursseilla ja myös erityisesti nuorille tuottajille suunnattua toimintaa/osallistumismahdollisuuksia kehitetään.
 • Toimintaryhmätyötä jatketaan hallituksen sisällä. Lisäksi asioiden valmisteluvaiheessa haetaan aktiivisesti kommentteja jäsenistöltä.
 • Osallistutaan jäsenyhdistysten kokouksiin ja tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan pyyntöjen perusteella.
 • Osallistutaan muiden järjestöjen tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Edistetään valkuaisomavaraisuutta.

Mittarit:

 • Maksaneiden jäsenten määrä.
 • Laadukas sisäinen tiedottaminen Luomulehdessä ja sähköpostilistoilla.
 • Saatu palaute.
 • Toimintaryhmien ja luomuyhdistyksien aktiivisuus (tiedotteiden ja tapahtumien määrä).

2. Edunvalvonta

Tavoitteet:

 • Keskitytään ennakoivaan ja keskustelevaan edunvalvontaan.
 • Luomuliitto tekee yhteistyötä MTK:n keskusjärjestön ja luomuyhdistykset MTK:n paikallisten toimijoiden kanssa. Pro Luomu ry:n jäsenenä ollaan aktiivisia (hallitus, arvoketjutyöryhmät).
 • Lainsäädännön tulkintoja ohjataan luomutuotannon erityispiirteitä tukevaksi.
 • Valvontakäytäntöjä seurataan ja niihin otetaan kantaa aktiivisesti (Eviran sidosryhmätyöskentely).
 • Ollaan mukana yhteistyössä luomututkimuksen ja luomualan ammattikoulutuksen kehittämisessä.
 • Seurataan ja tehdään kentälle tutummaksi eurooppalaista luomualan keskustelua sekä IFOAM:n EU-ryhmän toimintaa.
 • Kehitetään toimintatapaa, joka synnyttää syvällistä ja laajaa keskustelua ja sen ansiosta perusteltuja kannanottoja.
 • Luomuliitto pyrkii vaikuttamaan luomun kehittämisen huomioimisessa 2015 hallitusohjelmassa.
 • Jatketaan työskentelyä EU:n luomuasetuksen uudistuksen parissa.

Toimenpiteet:

 • Liitto tekee esityksiä ja aloitteita luomutuotannon kehittämiseksi.
 • Osallistutaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseen ja EU:n luomuasetuksen uudistamiseen omatoimisesti sekä yhdessä MMM:n luomualajaoston, MTK:n luomuvaliokunnan, Pro Luomun kanssa.
 • Osallistutaan luomuhankkeiden työskentelyyn, mm. ohjausryhmissä.
 • Suora yhteys vaikuttajiin.
 • Laaditaan lausuntoja ja tarvittaessa tiedotteita luomutuotantoa koskevista mietinnöistä ja asetusluonnoksista.
 • Osallistutaan IFOAM-Suomi -ryhmän toimintaan, jolla on yhteinen edustaja IFOAM EU:n neuvostossa.
 • Edunvalvontavastaava hoitaa yhteyksiä mediaan ja vastaa myös yksittäisten jäsenten kysymyksiin.

Mittarit:

 • Toimintaedellytysten parantuminen ja järjestelmän puutteiden karsiutuminen.
 • Aloitteiden ja kannanottojen määrä sekä teho.

3. Luomutuottajan ammattitaito

Tavoitteet:

 • Luomuliitto tarjoaa asiantuntijapalveluita ja on mukana kehittämässä luomuneuvontaa kokonaisuudessaan.
 • Ollaan mukana edistämässä ja luodaan verkostoja, joissa syntyy luomutuotannon innovaatioita.
 • Kohotetaan luomuviljelijän ammattiylpeyttä ja motivaatiota.

Toimenpiteet:

 • Luomuliiton asiantuntijapalveluita kehitetään ja etsitään lisäresursseja.
 • Tehdään yhteistyötä ProAgrian kanssa.
 • Mentor-toimintaa jatketaan ja kehitetään – mm. yritysrahoitusta ja yhteistyöhankemahdollisuuksia selvitetään.
 • Seurataan aktiivisesti luomualan ammattitaitoon liittyviä hankkeita (mm. ohjausryhmissä ja tiedottamalla Luomulehdessä). Tarvittaessa osallistutaan itse hankkeisiin.
 • Tarjotaan yhteistyötä luomualan ammattitaitoa parantaville tahoille.
 • Valitaan Vuoden Luomuyritys sekä Vuoden Luomutuote.

Mittarit:

 • Asiantuntijapalvelujen ja mentor-toiminnan asiakkaiden määrä
 • Järjestettyjen tilaisuuksien määrä
 • Osallistujien määrä
 • Kentän tyytyväisyys

4. Viestintä

Tavoite:

 • Luomuliitto tunnetaan eturivin toimijana maatalous- ja ruoka-alalla.
 • Luomuliiton sisäinen viestintä luomuyhdistyksien ja toimintaryhmien kanssa on aktiivista ja selkeää.

Toimenpiteet:

 • Tiedotusvälineille tarjotaan aktiivisesti juttuja/juttuaiheita ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.
 • Kuluttajille suunnattuja pieniä kampanjoita tehdään mm. somea hyödyntäen. Mahdollisesti järjestetään jälleen myös valtakunnallinen Luomuviikko. Mahdollisesti osallistutaan myös Pro Luomun kampanjoihin.
 • Luomuliiton www-sivuja kehitetään edelleen; esimerkiksi luomu.fi-linkityksien avulla laajempi tuotantoalakohtainen tieto.
 • Sähköpostilistojen ja muiden verkkotyökalujen käyttöä kehitetään.
 • Osallistuminen Farmari-näyttelyyn ja mahdollisesti muihin näyttelyihin.
 • Luomupäiviin ja muihin tapahtumiin osallistutaan ja ollaan mukana järjestämässä mahdollisuuksien mukaan (Luomuliitto on hakenut MMM:stä rahoitusta).
 • Muiden järjestöjen tapahtumiin osallistutaan, jos ne nähdään edistävän Luomuliitonkin tavoitteita.
 • Luomuliiton 30-vuotisjuhlavuotta tuodaan esille viestinnässä ja tapahtumissa.

Mittarit:

 • Näkyvyys mediassa
 • Keskustelun aktiivisuus
 • Saadun palautteen määrä ja laatu
 • Luomuliiton nettisivujen kävijämäärät

5. Luomulehti

Tavoitteet:

 • Lehden artikkelit herättävät keskustelua.
 • Lehden tilauskanta kasvaa.
 • Lehden laadusta tulee hyvää palautetta.
 • Lehden tekeminen on taloudellisesti kannattavaa.

Toimenpiteet:

 • Lehden laajuus säilyy entisellään: vuodessa kuusi 64-sivuista lehteä.
 • Tutkitaan lukijoiden mielipiteitä lehdestä, jotta linjaa voidaan tarvittaessa säätää.
 • Osallistutaan alan tapahtumiin markkinointimielessä.
 • Lehtitiimi kehittää lehteä hallituksen ohjauksessa. Tiimi koostuu päätoimittajasta, toimitussihteeristä, taittajasta, mainosmyyjästä sekä vapaaehtoisista ja tarvittaessa budjetin puitteissa palkkiota saavista henkilöistä.

Mittarit:

 • Palaute
 • Tilaustuotot
 • Mainostuotot
 • Lehden toiminnan kannattavuus