Toimintasuunnitelma 2014

Luomuliiton toimintasuunnitelma 2014

Sisällys

Johdanto
1. Järjestö
2. Edunvalvonta
3. Luomutuottajan ammattitaito
4. Viestintä ja luomualan verkostot
5. Luomulehti

Johdanto

Luomuliitto edistää

  • luomualaa ja suomalaista luomutuotantoa.
  • jäsentensä välistä yhteistoimintaa.
  • sitä, että luomun hyödyt saadaan tehokkaammin yritysten ja yhteiskunnan käyttöön.

www.luomuliitto.fi/jarjesto

Luomuliiton jäseninä on 14 alueellista luomuyhdistystä ja lisäksi suora- ja yhdistysjäseniä.

Luomuyhdistykset:

Ekoviljelijät ry
ESVY ry
Kainuun Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Keski-Pohjanmaan Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Keski-Suomen luomuyhdistys
Kuhilas ry
Lounais-Suomen Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Pirkanmaan Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Päijänteen Luomu ry
Saimaan Luomu ry
Satakunnan Luomutuottajat ry
Savo-Karjalan luomuyhdistys ry
Svenska Österbottens Ekologiska förening

1. Järjestö

Tavoitteet:
– Jäsenmäärän kasvattaminen.
– Joko alueyhdistyksen kautta tai suoraan Luomuliiton jäsenenä olevat tuntevat saavansa odottamaansa tukea ja palveluita.

Toimenpiteet:
– Toteutetaan jäsen- ja tilaajahankintakampanja yhteistyössä luomuyhdistyksien kanssa talousarviossa esitetyllä tavalla.
– Toimintaryhmätyötä jatketaan hallituksen sisällä. Lisäksi asioiden valmisteluvaiheessa haetaan aktiivisesti kommentteja jäsenistöltä.
– Osallistutaan jäsenyhdistysten kokouksiin ja tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan pyyntöjen perusteella.

Mittarit:
– Maksaneiden jäsenten määrä.
– Laadukas tiedottaminen Luomulehdessä ja sähköpostilistoilla.
– Saatu palaute.
– Toimintaryhmien ja luomuyhdistyksien aktiivisuus (tiedotteiden ja tapahtumien määrä).

2. Edunvalvonta

Tavoitteet:
– Keskitytään ennakoivaan ja keskustelevaan edunvalvontaan.
– Luomuliitto tekee yhteistyötä MTK:n keskusjärjestön ja luomuyhdistykset MTK:n paikallisten toimijoiden kanssa. Pro Luomu ry:n jäsenenä ollaan aktiivisia.
– Lainsäädännön tulkintoja ohjataan luomutuotannon erityispiirteitä tukevaksi.
– Valvontakäytäntöjä seurataan ja niihin otetaan kantaa aktiivisesti.
– Ollaan mukana yhteistyössä luomututkimuksen ja luomualan ammattikoulutuksen kehittämisessä.
– Seurataan ja tehdään kentälle tutummaksi eurooppalaista luomualan keskustelua sekä IFOAM:n EU-ryhmän toimintaa.
– Kehitetään toimintatapaa, joka synnyttää syvällistä ja laajaa keskustelua ja sen ansiosta perusteltuja kannanottoja.

Toimenpiteet:
– Liitto tekee esityksiä ja aloitteita luomutuotannon kehittämiseksi.
– Osallistutaan luomukorvausjärjestelmän valmisteluun, MMM:n luomualajaoston, MTK:n luomuvaliokunnan, Pro Luomun ja luomuhankkeiden työskentelyyn.
– Suora yhteys vaikuttajiin liittyen esimerkiksi maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden sisältöön.
– Laaditaan lausuntoja luomutuotantoa koskevista mietinnöistä ja asetusluonnoksista.

Mittarit:
– Toimintaedellytysten parantuminen ja järjestelmän puutteiden karsiutuminen.
– Aloitteiden ja kannanottojen määrä sekä teho.

3. Luomutuottajan ammattitaito

Tavoitteet:
– Luomuliitto tarjoaa neuvontapalveluita ja on mukana kehittämässä luomuneuvontaa kokonaisuudessaan.
– Kohotetaan luomuviljelijän ammattiylpeyttä ja motivaatiota.

Toimenpiteet:
– Luomuliiton neuvontapalveluita kehitetään esim. monipuolistamalla viestintää mm. videoiden avulla ja hankitaan lisää resursseja. Rahoitusta haetaan useista lähteistä.
– Tehdään yhteistyötä ProAgrian kanssa.
– Mentor-toimintaa vakiinnutetaan. Rahoitus julkisista ja yrityslähteistä.
– Seurataan aktiivisesti luomualan ammattitaitoon liittyviä hankkeita. Tarvittaessa osallistutaan itse hankkeisiin.
– Tarjotaan yhteistyötä luomualan ammattitaitoa parantaville tahoille.
– Valitaan Vuoden Luomuyritys sekä Vuoden Luomutuote.

Mittarit:
– Järjestettyjen tilaisuuksien määrä
– Osallistujien määrä
– Kentän tyytyväisyys

4. Viestintä ja luomualan verkostot

Tavoite:
– Luomuliitto tunnetaan eturivin toimijana maatalous- ja ruoka-alalla.
– Luomuliiton sisäinen viestintä luomuyhdistyksien ja toimintaryhmien kanssa on aktiivista ja selkeää.

Toimenpiteet:
– Tiedotusvälineille tarjotaan aktiivisesti juttuja/juttuaiheita ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.
– Viestintää kehitetään erityisesti yhteistyössä kuluttajille myyvien yrityksien kanssa (apuna Kasvot luomulle –hanke).
– Luomuviikko toteutetaan yhteistyössä esimerkiksi pienten yrityksien ja yhdistyksien kanssa. Mahdollisesti osallistutaan myös Pro Luomun kampanjoihin.
– Luomuliiton www-sivuja kehitetään edelleen; esimerkiksi luomu.fi-linkityksien avulla laajempi tuotantoalakohtainen tieto.
– Kumppanuusmaatalous-hanke toteutetaan.
– Sähköpostilistojen ja muiden verkkotyökalujen käyttöä kehitetään.
– Osallistuminen Okra-näyttelyyn ja mahdollisesti muihin näyttelyihin.
– Luomupäiviin ja muihin tapahtumiin osallistutaan ja ollaan mukana järjestämässä mahdollisuuksien mukaan.

Mittarit:
– Näkyvyys mediassa
– Keskustelun aktiivisuus
– Saadun palautteen määrä ja laatu
– Luomuliiton sivujen kävijämäärät

5. Luomulehti

Tavoitteet:
– Lehden artikkelit herättävät keskustelua.
– Lehden tilauskanta kasvaa.
– Lehden laadusta tulee hyvää palautetta.
– Lehden tekeminen on taloudellisesti kannattavaa.

Toimenpiteet:
– Lehden laajuus säilyy entisellään: kuusi 64-sivuista lehteä.
– Tutkitaan lukijoiden mielipiteitä lehdestä, jotta linjaa voidaan tarvittaessa säätää.
– Osallistutaan alan tapahtumiin markkinointimielessä.
– Lehtineuvosto kehittää lehteä yhteistyössä toimitussihteerin, päätoimittajan ja lehtitiimin kanssa.

Mittarit:
– Palaute
– Tilaustuotot
– Mainostuotot
– Lehden toiminnan kannattavuus