Toimintasuunnitelma 2012

Toimintalinja I JÄRJESTÖ

Tavoitteet:

 • Jäsenmäärän kasvattaminen.
 • Joko alueyhdistyksen kautta tai suoraan Luomuliiton jäsenenä olevat tuntevat saavansa odottamaansa tukea ja palveluita.

Toimenpiteet:

 • Tehtävät ja vastuut määritellään tarkasti. Toimintaryhmiä kehitetään taustajoukoiksi hallituksen jäsenien vastuualueisiin ja muihin asiakokonaisuuksiin.
 • Toimintaa ohjaa Luomuliiton liiketoimintasuunnitelmassa määritellyt visio, missio ja arvot.
 • Hallitus saa raportin toimintasuunnitelman ja budjetin toteutumisesta neljännesvuosittain.
 • Osallistutaan jäsenyhdistysten kokouksiin mahdollisuuksien mukaan pyyntöjen perusteella.

Mittarit:

 • Maksaneiden jäsenten määrä.
 • Toimintaryhmien ja luomuyhdistyksien aktiivisuus (tiedotteiden ja tapahtumien määrä).

Toimintalinja II EDUNVALVONTA

Tavoitteet:

 • Keskitytään ennakoivaan ja keskustelevaan edunvalvontaan.
 • Luomuliitto tekee yhteistyötä MTK:n keskusjärjestön ja luomuyhdistykset MTK:n paikallisten toimijoiden kanssa. Pro Luomu ry:n jäsenenä ollaan aktiivisia.
 • Lainsäädännön tulkintoja ohjataan luomutuotannon erityispiirteitä tukevaksi.
 • Valvontakäytäntöjä seurataan ja niihin otetaan kantaa aktiivisesti.
 • Ollaan mukana yhteistyössä luomututkimuksen ja luomualan ammattikoulutuksen kehittämisessä.
 • Seurataan ja tehdään kentälle tutummaksi eurooppalaista luomualan keskustelua sekä IFOAM:n EU-ryhmän toimintaa.
 • Kehitetään toimintatapaa, joka synnyttää syvällistä ja laajan keskustelua ja sen ansiosta perusteltuja kannanottoja.

Toimenpiteet:

 • Liitto tekee esityksiä ja aloitteita luomutuotannon kehittämiseksi.
 • Osallistutaan MMM:n luomualajaoston, MTK:n luomuvaliokunnan, Pro Luomun ja luomuhankkeiden työskentelyyn.
 • Suora yhteys vaikuttajiin liittyen esimerkiksi maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden sisältöön.
 • Laaditaan lausuntoja luomutuotantoa koskevista mietinnöistä ja asetusluonnoksista.

Mittarit:

 • Järjestelmän puutteiden karsiutuminen.
 • Aloitteiden ja kannanottojen määrä sekä teho.

Toimintalinja III VIESTINTÄ JA LUOMUALAN VERKOSTOT

Tavoite:

 • Sisäistä viestintää kehitetään luomuyhdistyksien ja Luomuliiton sisällä.
 • Viestintää ja verkostoitumista kaupan ja jalostajien kanssa kehitetään yhteistyössä Pro Luomu ry:n kanssa.
 • Luomupäivät toteutetaan näyttävästi ja uskottavasti laajassa yhteistyössä.

Toimenpiteet:

 • Luomuliiton www-sivuja kehitetään luomu.fi-hankkeen kanssa synenergisesti.
 • Sähköpostilistojen ja muiden verkkotyökalujen käyttöä kehitetään. Netin, lehden ja jäsenkirjeiden tehtävät ja merkitys määritellään.
 • Tiedotusvälineille tarjotaan edelleen aktiivisesti juttuja/juttuaiheita ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.
 • Osallistuminen Okra-näyttelyyn.

Mittarit:

 • Näkyvyys mediassa
 • Keskustelun aktiivisuus
 • Saadun palautteen määrä ja laatu
 • Luomuliiton sivujen kävijämäärät

Toimintalinja IV LUOMULEHTI

Tavoitteet:

 • Lehden artikkelit herättävät keskustelua Luomuliiton sisällä.
 • Lehden tilauskanta kasvaa.
 • Lehden laadusta tulee hyvää palautetta.
 • Lehden tekeminen on taloudellisesti yhä kannattavampaa.

Toimenpiteet:

 • Lehden laajuus säilyy entisellään: kuusi 64-sivuista lehteä.
 • Tutkitaan lukijoiden mielipiteitä lehdestä, jotta linjaa voidaan tarvittaessa säätää.
 • Toteutetaan Luomulehden markkinointikampanja yhdessä alueyhdistysten kanssa.
 • Osallistutaan alan tapahtumiin markkinointimielessä.
 • Lehtineuvosto kehittää lehteä yhteistyössä toimitussihteerin ja päätoimittajan kanssa.

Mittarit:

 • Palaute
 • Tilaustuotot
 • Mainostuotot
 • Lehden toiminnan kannattavuus

Toimintalinja V LUOMUVILJELIJÄN AMMATTITAITO

Tavoitteet:

 • Luomuliitto tarjoaa neuvontapalveluita ja on mukana kehittämässä luomuneuvontaa kokonaisuudessaan.
 • Kohotetaan luomuviljelijän ammattiylpeyttä ja motivaatiota.

Toimenpiteet:

 • Tehdään yhteistyötä ProAgrian kanssa.
 • Seurataan aktiivisesti luomualan ammattitaitoon liittyviä hankkeita. Tarvittaessa osallistutaan itse hankkeisiin.
 • Tarjotaan yhteistyötä luomualan ammattitaitoa parantaville tahoille.
 • Mentor-hanke aloitetaan, jos rahoitus saadaan.
 • Pyritään saamaan neuvontaa erityisesti kotieläintuotantoon.
 • Valitaan Vuoden Luomuyritys sekä Vuoden Luomutuote.

Mittarit:

 • Tuotetun materiaalin määrä
 • Järjestettyjen tilaisuuksien määrä
 • Osallistujien määrä
 • Kentän tyytyväisyys