Tiedotteet

Toimintakertomus 2013

Hallitus

Jukka Lassila hoiti hallituksen puheenjohtajan tehtäviä. Hallituksen muina jäseninä toimi Heli Ahonen, Teppo Heikkilä, Jorma Kallio, Paula Liukko, Katja Mahal ja Tarja Musikka. Hallitus kokoontui 9 kertaa ja lisäksi työtä tehtiin työryhmissä. Hallitus toimi aktiivisesti.

Henkilöstö

Elisa Niemi toimi toiminnanjohtajana. Palkkakulut jäsenmaksutuloista sekä Asiantuntijapalvelut, Kasvot luomulle – ja Luomupäivät-hankkeista.
Mikko Rahtola hoiti Mentor-hanketta. Rahoitus MMM:n Laatuketju-varoista.
Jukka Lassila toimi puolipäiväisenä edunvalvontavastaavana ja Luomulehden päätoimittajana. Palkkakulut Luomulehdeltä. Puheenjohtajanpalkkio jäsenmaksutuloista.
Asiantuntijapalveluissa toimi neljä osa-aikaista ostopalvelusopimuksella: Jaana Elo, Reijo Käki, Paula Liukko ja Mikko Rahtola. Rahoitus neuvonnan valtionavusta.
Anu Tuomola valittiin marraskuussa hankekoordinaattoriksi kansainväliseen kumppanuusmaatalous-hankkeeseen, jota rahoittaa CIMO.
Agroekologian opiskelija Helsingin yliopistosta Niina Nieminen toimi harjoittelijana 13.5.-14.6. Hän avusti tapahtumien järjestämisessä sekä kirjoitti pohjan tuotantosäännöille: luomuvillisiat ja viiriäiset.
Luomulehden päätoimittajana toimi Jukka Lassila ja toimitussihteerinä Elisa Niemi.

Yleiset kokoukset

Kevätkokous (14 osallistujaa, 5 luomuyhdistystä oli edustettuina) pidettiin 27.3. Joensuussa Luomu- ja hyvinvointiseminaarin jälkeisenä päivänä. Syyskokous (15 osallistujaa, 7 luomuyhdistystä oli edustettuina) pidettiin Mikkelissä 13.11. Luomupäivien jälkeen.

Toimintalinja I JÄRJESTÖ

Jäsenmäärä oli 1799 (vuonna 2012 oli 1676). Jäsenmäärä siis kasvoi. Luomutuotannosta eläkkeelle jääminen ja maksuvaikeudet ovat tavallisimmat syyt lopettaa jäsenyys.
Jäsen- ja tilaajakampanja toteutettiin niin, että aktiiviset yhdistykset soittivat alueellaan Eviran rekisteritiedoista saaduille luomutuottajille (ei sisällä kaikkia). Uusia jäseniä kampanjan avulla saatiin noin 100. Soittokierroksella selvisi, että on paljon luomutuottajia, joille ei ole tullut mieleenkään, että Luomuliittoon kannattaisi liittyä. Tämä kannustaa tiedotustyön aktivoimiseen edelleen.

Kokonaisjäsenmäärä
Kainuu 65
ESVY 138
Ekoviljelijät 204
Keski-suomi 21
Kuhilas 102
Lounais-Suomi 203
Pirkanmaa 212
Pohjois-Pohjanmaa 150
Päijänne 21
Saimaa 114
Satakunta 55
Savo-Karjala 215
Svenska österbottens 162
Luomuliiton suorajäsen 137
YHTEENSÄ 1799

Paikallisyhdistyksien toimijoita tavattiin kutsuttaessa heidän kokouksissaan sekä muissa tapahtumissa. Luomuyhdistyksien aktiivisuutta tuettiin mm. Luomuviikon tapahtumien järjestämiseen kannustamalla ja avustamalla. Luomuliitto avusti Keski-Suomen luomuyhdistyksen perustamisessa ja niin saatiin 14. paikallisyhdistys.
Kasvot luomulle –hankkeessa käynnistettiin verkostotoimintaa suoraan kuluttajille myyville yrityksille yhdessä luomuyhdistyksien kanssa. Tapaamisia järjestettiin eri puolilla Suomea seitsemän, joista toinen Pohjois-Karjalan tilaisuus oli jo paikallisten yrittäjien itsensä organisoima ja toteuttama. Rahoittaja on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja kumppanina Luomuinstituutti, joka vastaa Markkinointi- ja viestintävalmennuksen järjestämisestä. Haasteena on, että monet hyvin kiinnostuneetkaan yrittäjät eivät löydä muiden töiden ohella aikaa valmennukseen ja verkostoitumiseen. Osallistuneet olivat kuitenkin tyytyväisiä ja suunnittelevat yhteisiä kampanjoita ja tapahtumia.
Leppäkerttu-merkkiä tuotiin esille tarjouksena, mutta täsmäkampanjointi jäi vähäiseksi.
Liitto on jäsenenä seuraavissa: Pro Luomu ry, Elinkeinoelämän keskusliitto, Ekologiska landbrukarna, Maatalouden erityisyhdistysten liitto, Maaseutukeskusten liitto, Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT, IFOAM ja IFOAM EU-group. Lisäksi Luomulehti on Aikakauslehtien Liitossa.

Toimintalinja II EDUNVALVONTA

Luomuliiton lausunnot (14 kpl) – ks. tiedotteet
● Elintarvikehuoneisto asetuksesta MMM:lle
● Elintarvikeselonteosta sen työryhmälle
● Elintarviketurvallisuudesta valtioneuvostolle
● Joutsenmerkin luomukriteereistä merkin kehittäjille
● Kasvinterveyden suojelemisesta MMM:lle
● Luomuohjelmasta MMM:lle
● Luonnonlaidunlihan kriteereista WWF:lle
● Luonnos laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta MMM:lle
● Lähiruoan kehittämisohjelmasta MMM:lle
● Maatiaiskasveista talousasioista vastaavalle EU komissaarille (yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa)
● Manner-Suomen kehittämisohjelmasta MMM:lle
● Neonikotinoidi-torjunta-aineista maa- ja metsätalousminiterille (yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa)
● Raakamaidosta MMM:lle
● Raakamaito-ohjeistuksesta Eviralle

Sähköpostilistat toimivat keskustelun herättäjinä ja niillä tiedotettiin asioista myös ennakoivasti. Luomuyhdistyksille tiedotettiin mm. hallituksen pöytäkirjat ja yleisellä jäsenistön sähköpostilistalla annettiin Mitä me teemme –raportti vähintään joka toinen kuukausi.
Pj. Jukka Lassila osallistui MMM:n luomualajaoksen, MMM:n Luomukorvaus alaryhmän, MTK:n luomuvaliokunnan ja luomuvilja-alan yhteistyöryhmän kokouksiin. MTK:n kanssa ei katsottu tarpeelliseksi uusia yhteistyösopimusta vaan yhteistyön katsottiin sujuvan riittävän aktiivisesti muutenkin, mm. edunvalvonnassa ja tiedotuksessa.
Yhteistyötä edunvalvonta-asioissa tehtiin MTK:n lisäksi SLC:n, ProAgrian ja Pro Luomun kanssa. Eviraan ja MMM:n sekä poliittisiin vaikuttajiin olitiin suorissa yhteyksissä ajankohtaisista edunvalvontaan liittyvissä asioissa.
MMM:n Elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan jaoston (ELV) varsinaisena jäsenenä toimi Tarja Musikka. ELV:n PK-yritysten asiasntuntijaryhmän jäsenenä toimi Jukka Lassila. Lisäksi Luomuliitolla oli mm. Jaana Elo edustajana alaryhmissä.
Toiminnanjohtaja osallistui Luomuinstituutin vakiinnuttamishankkeen ja Luomua lisää -hankkeiden ohjausryhmään.
Luomuliiton IFOAM-edustajana toimi Aira Sevón. Aira on ollut IFOAM-EU Groupin toiminnan lisäksi aktiivinen Pohjoismaisen IFOAM-yhteistyön rakentamisessa. Jukka ja Aira osallistuivat toukokuussa Uppsalassa järjestettyyn ensimmäiseen IFOAM-Nordic tapaamiseen.
Luomuliitto jätti esityksen tuottajaomisteisen luomuvalvontalaitoksen perustamisesta helmikuussa. Tavoitteena on kehittää valvontaa niin, että järjestelmä on tuottajalle mielekäs. Luomuvalvonnan lakiesitykseen liittyen Luomuliitto tiedotti joulukuussa huomiotaherättävästi ja lausui tuottajan oikeusturvan puolesta. Asia sai julkisuutta mediassa.
– Edunvalvontaan liittyvä muu tiedottaminen ks. viestintä.
Mikko Rahtola osallistui Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansalliseen ohjausryhmään ja MMM:n Puutarhatuotannon ympäristökorvauksen alaryhmään. MTT:n hankkeissa: Kannattava tuotanto – toimivat myynti- ja jakelukanavat sekä markkinamekanismit luomukasviksilla (Luomukasvis-hanke) ja EKOKAS, Helsingin yliopisto: Biohiili-hanke, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti: Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle –hanke. Mikko Rahtola on koonnut ajatauksia ja vetänyt luomukasvihuonetuottajien ryhmää, erityisesti kaavailtuja luomukasvihuonetuotannon sääntömuutoksia koskevissa asioissa.
Pro Luomu ry:n jäsenenä toimittiin aktiivisesti ja oltiin mukana arvoketjutyö- ja tiedotusryhmissä.
Luomuliitto osallistui kansallisen luomututkimusohjelman valmistelutyöhön.

Toimintalinja III VIESTINTÄ JA LUOMUALAN VERKOSTOT

Luomuliiton mediatiedotteet (16 kpl)
● Luomuliiton mentor-toiminta uusien viljelijöiden tukena
● Luomuliitto vaatii EU:n huippukokoukselta kestävää maatalouspolitiikkaa
● EU:n luomupolitiikasta julkinen kuuleminen
● Teollisuus ujuttaa gmo-tuotteita ruokapöytiin
● Luomuliitossa tyrmistyttiin Marttilan GMO-innosta
● Luomuliitto vaatii neonikotinoidien kieltämistä
● Luomutuotanto Itämeren pelastajaksi
● Kuluttajille oikeus tietää ruoan alkuperä
● Kansanedustajat vauhdittaisivat elintarvikkeiden suoramyyntiä
● Cronberg ja Tiilikainen: luomusta tulee valtavirtaa
● Luomuliitto kannustaa ministeri Koskista taistelemaan luomun rahoituksen puolesta
● Tekeekö luomulaki viljelijästä rikollisen?
● Luomuliitto: Eviran holhous uhkaa kuluttajan oikeuksia
● Paista luomukinkku oikein
● Luomutuotteissa selvästi vähemmän nitraattia
● Luomuliitto ei pakottaisi maidon D-vitaminointiin

Tiedotteista kärkevimmät herättivät eniten keskustelua. Keskustelun herättäminen on yksi tiedottamisen tavoitteita.
Luomuliitto järjesti Luomuviikolla paneelikeskustelut elintarvikkeiden suoramyynnistä ja EU:n maatalouspolitiikasta. Ne saivat huomiota mediassa ja toimivat hyvänä sidosryhmätyönä.
Sosiaalisessa mediassa seuraajia saatiin lisää erityisesti Luomuviikon aikana. Uusina välineinä Twitter ja Pinterest. Facebookissa luomutuottajille perustettiin oma ryhmä ja kumppanuusmaatalous-verkostoja kehitettiin. Luomu.fi-sivustoa kehitetään Pro Luomun ja Luomuinstituutin kanssa.
Luomuliitto osallistui Luomu & Lähiruoka –messuille Helsingissä ja Farmari-näyttelyyn Seinäjoella.

Toimintalinja IV LUOMULEHTI

Luomulehden tilausmäärä laski 2013: 1913 (2012: 2021 kpl). Mainostuotot laskivat taloudellisen tilanteen vuoksi, 37 500 e (2012: 40 400 e). Tilausperuutuksia on tullut paljon, mutta myös uusia tilaajia on saatu. Nämä muutokset yhteensä kääntävät edellisvuosien liikevoiton liiketappioksi.
Tavallisimmin tilaajat sanovat taloudellisen tilanteen tai viljelyn lopettamisen tilauksen lopettamisen syyksi. Luomulehdestä pyydettiin palautetta sähköpostilistalla ja Facebookissa. Kiittävää palautetta tuli kokonaisuuden innostavuudesta ja jutuista. Lisää tilaajia haettiin mm. Luomupäivillä, messuilla sekä Luomuviikolla.
Vuoden lopussa valmisteltiin taiton uudistus, jonka avulla haetaan lisää tilaajia.
Lehtitiimissä oli toimitussihteerin ja päätoimittajan sekä mainosmyyjän ja taittajan lisäksi Marika Auersalmi ja Mikko Rahtola.
Vapaaehtoistyötä tekevän Lehtineuvoston jäseninä toimivat Tiina Rintanen, Kirsi Haapamatti, Sanna Maaria Mikkola ja Riitta-Leena Inki. Neuvosto ideoi ja kommentoi sähköpostitse ja muutamassa kokouksessa.

Toimintalinja V LUOMUVILJELIJÄN AMMATTITAITO

Mentor-toimintaa kehitettiin MMM:n Laatuketju-rahoituksen turvin. Hankevetäjänä toimi Mikko Rahtola. Pekka Kantanen avusti yhteydenpidossa mentoreihin. Reijo Käki avusti yritysyhteistyön kehittämisessä. Mentoreita oli mukana 15 vuoden loppuun mennessä ja lisäksi monia kiinnostuneita odottavat itselleen sopivaa ajankohtaa aloittaa. Mentoroitavia oli vajaa kolmekymmentä, mutta kaikilla mentoreilla ei kuitenkaan vielä ollut sopivaa mentoroitavaa.
Luomuliiton asiantuntijahankkeen puhelin- ja sähköpostineuvonta käynnistyi vuoden alussa. Toimintaa rahoitti MMM:n harkinnanvarainen valtionavustus. Hankkeen asiantuntijoina toimivat Jaana Elo (elintarvike), Mikko Rahtola (puutarha), Reijo Käki (kasvintuotanto) ja Paula Liukko (kotieläin). Toimintaa koordinoi tj. Elisa Niemi. Rahoitus riitti myös luomurypsin tuotannosta kertovan videon tekemiseen. Asiantuntijoiden avulla pystyttiin aktivoitumaan mediayhteyksissä sekä lausuntojen ja tiedotteiden valmistelussa.
Luomupäivät järjestettiin yhteistyössä Luomuinstituutin sekä EkoCentrian ja ProAgrian kanssa Mikkelissä. Osallistujia oli molemmissa noin 110.
Luomuliitto palkitsi Vuoden Luomuyrityksenä SunSpelt Oy:n ja Vuoden Luomutuotteena West Charkin Lumikinkku. Kunniamaininta: Lapinkulta Premium Luomu Lager.

 

Muut toimintakertomukset.