Tiedotteet

Pauli Talvitie: Luomutuotanto kannattaa

Puhe OKRA Maatalousnäyttelyssä

Luomutuotanto on ollut pitkään kannattavampaa kuin tavanomainen tuotanto. Siihen on olemassa ainakin kolme merkittävää syytä. Ensimmäinen on luomun idea. Luomu on kestävä ja harmoninen kokonaisuus, jossa tehokkuus tulee luonnostaan. Toinen on markkinoilta saatava parempi hinta, joka sekin johtuu luomun ideasta. Kolmas syy on maatalouden tukipolitiikka, joka myös suosii luomua. Tarkastelen seuraavassa näitä kolmea kannattavuuteen vaikuttavaa asiaa hiukan tarkemmin.

Luomun idea

Kaikki nämä kolme syytä perustuvat luomun ideaan. Se itsessään antaa edellytykset kannattavaan tuotantoon. Luomun ideasta johtuvat luomun turvallisuus, terveellisyys ja positiiviset ympäristövaikutukset, jonka vuoksi siitä ollaan valmiita maksamaan enemmän. Samasta syystä myös yhteiskunta haluaa tukipolitiikallaan edistää luomutuotteiden kulutuksen kasvua.

Luomu perustuu eheään harmoniseen kokonaisuuteen, jossa ravinteet kiertävät sekä mahdollisesti oleva karja ja pelto elävät symbioosissa. Myös jätteet pystytään tällaisessa kiertotaloudessa hyödyntämään tehokkaasti.

Tämä tarkoittaa pieniä logistisia kustannuksia, pientä hävikkiä ja pientä kalliiden ostopanosten käyttöä, josta taas seuraa rahan jääminen tilalle. Viljelyn kustannusten jatkuvasti kasvaessa ostopanosten vähäinen käyttö parantaa automaattisesti luomutuotannon suhteellista kannattavuutta.

Parempi hinta

Luomusta maksetaan myös enemmän. Miksi? Kuluttaja arvostaa luomun puhtautta, hyvää makua, ekologisuutta ja kotieläintuotannon eettisyyttä. Näistä syistä ollaan luomusta valmiita maksamaan hieman kalliimpaa hintaa.

Maailmalla on ollut erilaisia ruokaskandaaleja. Siksi kuluttaja haluaa tietää varmasti mitä suuhunsa tai läheisensä suuhun pistää. Valinta päätyy nykyään usein luomuun, koska se on valvottua tuotantoa. Se takaa elintarvikkeen luotettavuuden.

Edellä mainituista syistä johtuen myös laitosruokailussa tullaan siirtymään tulevaisuudessa entistä enemmän luomuraaka-aineisiin. Samat kuluttajien mieltymykset ja vaateet ohjaavat joukkoruokailua, mutta usein vähän viiveellä.

Tukipolitiikka

Yhteiskunta pyrkii omilla toimillaan edistämään luomun lisääntyvää käyttöä. Siksi tukipolitiikka suosii luomua. Luomu tuli ensimmäisen kerran maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan. Sama status luomulla on nykyisen Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa.

Luomupeltoala ja luomun käyttö suurkeittiöissä pyritään nostamaan 20 % osuuteen. Hallitusohjelman mukaan jatketaan myös luomuohjelman toteuttamista.

Nämä julkisen vallan toimet perustuvat aivan samoihin vaikuttimiin kuin kuluttajankin valinnat. Luomutuotannon puhtaus, ympäristövaikutukset ja etiikka ovat kulmakiviä. Niiden merkitys tulee tulevaisuudessa entisestään korostumaan.

Hyvä esimerkki yhteiskunnan suhtautumisesta ja tahdosta edistää luomun ja lähiruuan käyttöä, on äskettäin tehty valtioneuvoston periaatepäätös edistää julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen vastuullisuutta. Sillä on suuri vaikutus kuntien ja kaupunkien hankintatoimiin.

Kannattavuus tilastojen valossa

Tarkastelen lopuksi luomutuotannon kannattavuutta myös tilastojen valossa.

Kannattavuuskerroin on ehkä parhaimpia vertailuvälineitä tähän. Se soveltuu vuosien väliseen vertailuun, eri kokoluokkaa ja eri tuotantosuuntaa olevien tilojen väliseen vertailuun. Se soveltuu hyvin myös luomun ja tavanomaisen tuotannon kannattavuuden vertailuun.

Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla maataloustulo yrittäjäperheen palkka- ja korkovaatimuksen summalla. Mitä suurempi luku, sitä parempi on kannattavuus. Viljanviljelytiloilla luomun kannattavuuskerroin on Luken mukaan viime vuosina ollut reilusti yli yhden, kun taas tavanomaisessa tuotannossa päästiin juuri ja juuri nolla rajan yläpuolelle.

Maitotiloilla vastaavat luvut olivat luomussa 0,8  ja tavanomaisessa 0,6. Naudanlihan tuotannossa luomu on myös kannattavampaa. Kerroin on luomussa noin 0,6 ja tavanomaisessa 0,4.

Tulevaisuus

Miltä luomutuotannon kannattavuus sitten näyttää tulevaisuuden valossa? On oletettavaa, että luomun kysyntä kasvaa ja siitä johtuen hinnat pysyvät tavanomaista tuotantoa korkeammalla. Yhtälailla on oletettavaa, että yhteiskunta suosii luomutuotantoa myös tulevaisuudessa sen lukuisten myönteisten vaikutusten takia.

Maatalous on syvässä kannattavuuskriisissä, jolloin on tärkeää löytää lisää kannattavuuteen vaikuttavia tehostamiskeinoja. Yksi heikko kohta on luomutuotannossa ollut viljelijä – jalostaja – kauppa – kuluttaja – ketjun heikko yhteistoiminta. Sen tehostamisella on saatavissa merkittävää kannattavuuden parantumista.

Kaiken edellä kerrotun perustella uskon, että luomutuotanto kannattaa myös tulevaisuudessa. Siksi rohkaisen viljelijöitä harkitsemaan luomuviljelyyn siirtymistä. Tulevaisuuden kysyntä tarvitsee sitä.

Pauli Talvitie
puheenjohtaja


www.luomuliitto.fi

Sisältö myös toimitettuna Luomulehdessä 4/2016.

Okra_Talvitie