Tiedotteet

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2014-2020 on tulossa 13.3. valtioneuvoston käsittelyyn. Luomuliiton kommentit ministereille:

Toivomme teidän ottavan huomioon Maaseudun kehittämisohjelman III-luonnoksen pohjalta tekemämme huomiot.

Kiitämme mahdollisuudestamme saada osallistua Maaseudun kehittämisohjelman valmistelutyöhön luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja puutarhatuotannon ympäristökorvauksen osalta. Hallituksen luonnonmukaiselle tuotannolle asettamien tavoitteiden toivoisimme luomutuottajien mielipiteen huomi-oon ottamista myös Maaseudun kehittämisohjelmassa esitettyjen muiden toimenpiteiden osalta.

Tukikelpoisuus

Harjoittamamme maatalouspolitiikan johdosta tapahtunut maaseudun rakennemuutos on johtanut eri-tyisesti luomukotieläintiloilla pellonraivaamistarpeeseen, jotta rehun omavaraisuusvaatimus ja riittävä lannanlevitysala saataisiin täytettyä. Luonnonmukaisessa tuotannossa joudutaan noudattamaan tavan-omaista viljelyä korkeampia kustannuksia aiheuttavia viljelymenetelmiä myös tukikelvottomalla pin-ta-alalla. Edellisestä Maaseutuohjelman luonnoksesta näkyi, että maatalousmaa on raivauksesta huoli-matta vähentynyt.

Luomuliitto esittää, että nämä korkeammat tuotantokustannukset huomioitaisiin ja nämä 2014 maata-lousmaana olevat alat katsottaisiin ohjelmassa mainituksi erikseen määriteltäväksi alaksi, joka luokiteltai-siin tukikelpoiseksi vuodesta 2015 alkaen. Huomautamme, ettei tukikelpoisuuden suhteen avattu kes-kustelua luomukorvausta valmistelevassa alaryhmässä.

Viljelijäryhmät

Rakennemuutoksen aiheuttama kotieläintalouden ja kasvinviljelyn erkaantuminen on aiheuttanut mer-kittävän haasteen ravinteiden kierrätyksen osalta. Kotieläintilojen ja kasvintuotantotilojen yhteistyöhön kannustaminen yhteistoiminnan tiivistämistä helpottamalla mahdollistaisi myös tehokkaamman ravin-teiden kierrätyksen. Yhteistyön syventämiseksi komission esittämä mahdollisuus viljelijäryhmien mah-dollisuudesta hakea luomukorvausta tulisi ehdottomasti saada meilläkin käyttöön.

Neuvontatoimenpide

Maaseudun kehittämisohjelman II-luonnoksessa neuvontatoimenpide kohdassa mainitaan luonnonmu-kaisen tuotannon neuvonta yhtenä erikseen mainittuna kohtana. III-luonnoksesta luonnonmukaisen tuotannon neuvontaa ei enää mainita kohdetoimenpiteenä. Luomuliitto näkee tarpeellisena väärintul-kintojen välttämiseksi, että luomuneuvonta mainitaan ohjelmassa ilmastonmuutosta ehkäisevänä, ravin-teiden kierrätystä ja energiatehokkuutta sekä luonnonmonimuotoisuutta edistävänä toimenpiteenä.

Investoinnit

4.1
Luomuliitto pitää hyvänä, että tukea voidaan erikseen kohdentaa myönnettäväksi investointeihin, jotka erityisesti edistävät ympäristön tilan, maatilan tuotantoympäristön tai työympäristön parantamista, eläin-ten hyvinvointia ja
tuotantohygieniaa tai energian ja lannan käytön tehostamista. Tällöin valintakriteereissä voidaan
ensisijaisesti painottaa toimenpiteen vaikutuksia tuen kohteena olevan maatilan tuotanto-olosuhteisiin.
Näemme myös tärkeänä, että tuen määrää voidaan korottaa 20 %:lla, jos investointi liittyy EIP-hankkeeseen.

Luomuliitto pitää tärkeänä, ettei maatilan investointitukiin säädetä keinotekoisia yksikkökokorajoja, vaan investointien tarkoituksenmukaisuus arvioidaan taloudellisin laskelmin ja toimenpiteen vaikuttavuudella ympäristöön sekä tuotanto-olosuhteisiin.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon kehittymisen kannalta näkisimme myös tärkeänä, että maatilain-vestointien tukiprosenteissa huomioitaisiin luomutuotantoehtojen mukaisen rakentamisen korkeammat kustannukset.

4.2
Luomuliitto pitää hyvänä, että maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostuksessa tuen myöntämistä puoltaviksi tekijöiksi voidaan lukea, että yrityksen toiminta tukee luomu- tai lähiruokaan liittyviä tavoitteita tai se, että yritys markkinoi tuotteet omien markkinointikanaviensa kautta lyhyiden jakeluketjujen edis-tämiseksi.

Ympäristökorvaus

Luomuliitto ei pidä perusteltuna, että ympäristökorvauksen lohkokohtaisista toimenpiteistä on rajattu luomutiloilta pois puutarhakasvien vähennetty lannoitus, sillä toimenpide ja sen vaatimukset eivät sisälly luonnonmukaisen korvauksen ehtoihin, eikä sen edellyttämän neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 tuotantoehtoihin. Näinollen päällekkäisen korvauksen määritelmät eivät täyty luomukorvauksen ja ympä-ristökorvauksen yksivuotisten puutarhakasvien vähennetyn lannoituksen kohdalla.

Luomuliitto ei pidä myöskään perusteltuna, että luomutiloilta on poisrajattu toimenpide lietelannan sijoit-taminen peltoon. Lietelannan sijoituslannoitusta ei vaadita luonnonmukaisen tuotannon tuotantoeh-doissa, eikä sen aiheuttamia kustannuksia ole huomioitu kotieläintilojen luomukorvaustasoa määriteltä-essä. Lietelannan sijoittamisesta peltoon aiheutuu luomutiloille samat kustannukset kuin tavanomaisille-kin tiloille ja tämä toimenpide pitäisi olla myös luomutilojen mahdollista valita.

Luonnonmukainen tuotanto

Luomuliitto pitää tarkoituksenmukaisena tavoitteena 20 % luomualan osuutta viljelyalasta vuonna 2020.

Luomuliitto pitää tärkeänä, että luomutilojen eläinyksikkömäärän suhde peltomaahan pysyy maltillisena, eikä korvausjärjestelmä kannusta liian intensiiviseen ja ympäristön kannalta epäedulliseen tuotantoon. Ohjelmassa luomukotieläinkorvauksen edellytykseksi esitetty eläinyksikkömäärä 0,3 ey/ha on ehdoton maksimi. Ympäristöystävällistä paikallisiin tuotantoresursseihin perustuvaa tuotantoa tukisi parhaiten se, että luomukotieläinkorvaus maksettaisiin niille peltohehtaareille, joille tilan eläinmäärä/ha 0,3 ey/ha eläin-tiheys täyttyy.
Luomuliitto huomauttaa, ettei eläinyksikkömääritelmästä avattu keskustelua luomukorvausryhmässä, vaan oletuksena ainakin alkutuotantoa edustavien ryhmän jäsenten keskuudessa pidettiin määritelmän säilymistä entisen kaltaisena.

LFA

Luomuliitto näkisi tarkoituksenmukaisena, että myös kotieläinstatuksen edellyttämä eläinyksikkömäärä olisi myös LFA-korvauksen määritelmissä 0,3 ey/ha ympäristön kannalta edullisempaan tuotantoraken-teeseen kannustamiseksi. Ympäristöystävällistä paikallisiin tuotantoresursseihin perustuvaa tuotantoa tukisi parhaiten se että LFA-kotieläinkorvaus maksettaisiin niille peltohehtaareille, joilla tilan eläinmää-rä/ha 0,3 ey/ha eläintiheys täyttyy.

Komission uuden luomulainsäädännön tavoitteena on harmonisoida lainsäädäntö. On todennäköistä, että eläinten rehun omavaraisuusvaatimus tulee nousemaan. Täyttääkseen luonnonmukaisen tuotannon tuotan-toehdot on luomutilojen mahdotonta täyttää intensiiviseen kotieläintuotanoon kannustavaa LFA-eläinyksikkömäärää. Kotimaisen tukiehtojen ei tulisi näissä olosuhteissa rajoittaa luomueläinten tuotan-tomahdollisuuksia. Jos LFA-eläinyksikkötiheys säilyy maaseudun kehittämisohjelmassa esitetyn mukaisena, tulisi luomutilojen menetetty LFA-korvaus huomioida luomukorvaustasoa määriteltäessä.

Kansallinen maaseutuverkosto

Luomuliitto pitää tärkeänä, että kansalliseen maaseutuverkostoon kutsutaan kaikki yleisasetuksen 1303/2013 artiklan 5 mukaiset kumppanit ja että siihen voivat osallistua myös kaikki asiasta kiinnostu-neet tahot.

Luomuliiton puolesta,

Jukka Lassila

Luomuliiton puheenjohtaja