Tiedotteet

Luomupuutarhayrittäjä hankkii tietonsa kokeilemalla ja arvostaa vertaisiltaan saatua tietoa

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Eeva-Liisa Juvonen tutki aikuiskasvatustieteen alan väitöskirjassa luomupuutarhayrittäjän asiantuntijuuden ja toimijuuden kehittymistä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että asiantuntijuus kehittyy kokemuksen seurauksena ja yrittäjän tutkintokoulutuksella ei ollut merkitystä.

Yrittäjät hankkivat tietonsa koulutuksista, lehdistä – erityisesti Luomulehdestä – internetistä, oppaista sekä muilta yrittäjiltä. Koulutustilaisuuksia arvostettiin sen vuoksi, että niissä on mahdollista kuulla vertaisten kokemuksia. Vertaistiedon merkityksen muun muassa Luomuliitto on havainnut aikaisemmin organisoimalla mentoritoimintaa.

Kokemus auttaa ennakoimaan

Tulosten mukaan luomupuutarhayrittäjien ajattelu muuttuu kokemuksen seurauksena pitkäjänteiseksi ja ennakoivaksi. Kokeneimmat yrittäjät muodostivat itselleen kauaskantoiset tavoitteet ja jäsensivät niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet tärkeysjärjestykseen. Näin tekevät varmasti myös tavanomaiset maatilayrittäjät, mutta toimintojen suunnittelu luomussa on huomattavasti monimutkaisempaa, koska nopeavaikutteisiin kemikaaleihin ei voi turvautua.

Tulokset todentavat myös, että monipuolisten yrittäjien ajattelu ei ollut yhtä pitkäjänteistä kuin erikoistuneiden yrittäjien. Tämä voi johtua muun muassa siitä, että monipuolinen tuotanto on vaikeampaa organisoida kuin erikoistunut tuotanto.

Yrittäjyys tärkeää

Yrityksen liiketoimintamalli ilmensi tutkimuksessa yrittäjän toimijuutta. Liiketoimintamalli syntyi vaikuttimien tiedostamisen ja esikuvien avulla sekä yrityksen talousmaantieteellisen sijainnin perusteella. Ilman omien vaikuttimien tiedostamista yrittäjän asiantuntijuus ei alkanut kehittyä ja toiminta loppui nopeastikin. Pahimmassa tapauksessa luomupuutarhayrittäjä uupui toimiessaan muiden, esimerkiksi edellisen sukupolven luoman toimintamallin mukaan.

Keskeistä luomupuutarhayrittäjien yrittäjyystoimijuuden syntymisessä on yrittäjyysulottuvuuden syntyminen. Yrittäjäksi ryhdytään, jos yrittäminen on yleensäkin tuttua lapsuudesta tai suvun kautta. Luomupuutarhayrittäjyys koetaan houkuttelevana, koska se mahdollistaa muunkinlaisen kuin teollisen toimintalogiikan mukaisen toiminnan. Tällä tarkoitetaan sitä, että puutarhatuotanto ja luomu yhdessä kannattavat kohtuullisesti myös pienellä pinta-alalla ja monipuolisen liiketoimintamallin mukaan.

Teksti: Eeva-Liisa Juvonen