Tiedotteet

Luomuliitto vaatii, että uusia luomusitoumuksia tehdään myös 2019

Luomuliitto vaatii syyskokouksen kannanotossaan, että uusia luomusitoumuksia tulee tehdä myös vuonna 2019 uusien luomuun siirtyvien tuottajien kanssa.

Maaseutuohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoden 2020 lopussa luonnonmukaisen tuotannon kokonaisala olisi 355 000 ha (n. 16 % peltoalasta). Niin kauan kun tavoitetta ei ole saavutettu, ei ole mitään perusteita olla tekemättä uusia sitoumuksia. Vuonna 2018 myönnettiin luomukorvausta noin 268 900 hehtaarille. Vaikka ympäristökorvauksia on käytetty hyvin etupainotteisesti, ei tämä oikeuta tekemään sopeuttamistoimenpiteitä, joilla estetään luomutuotannon positiivinen kasvu ja tavoitteiden saavuttaminen.

Luomuliitto vaatii myös, että uudessa CAP:issa turvataan luomutuotannon kannattavuus, sillä elintarvikeviennin kasvattaminen edellyttää luomutuotannon lisäämistä. Laatutietoiset kuluttajat vientimaissa haluavat ostaa puhdasta, laadukasta ja sertifioitua ruokaa – pelkkä suomalaisuus ei riitä. Lisäksi luomu on edelläkävijä tiellä kohti hiilineutraalia maataloustuotantoa. Näin ollen luomuala on myös otettava laajasti mukaan keskusteluun ympäristö- ja ilmastotoimista laadittaessa kansallista CAP-suunnitelmaa.

Luomuliitto vaatii lisäksi, että alan tutkimuksen määrärahoja on lisättävä ns. Itävallan mallin mukaan: määrärahat tulisi myöntää suhteessa luomuviljellyn pinta-alan osuuteen maatalousmaasta. Suomen tavoite on lisätä luomuviljeltyä pinta-alaa 20 % prosenttiin, joten myös luomun tutkimusrahoituksen tulisi olla 20 % kaikesta maatalousalan tutkimusrahoituksesta.

Luonnonmukainen viljely vastaa moneen ajankohtaiseen ongelmaan. Sen avulla voidaan lisätä maataloustuotannon kannattavuutta ja samalla vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä, sitoa hiiltä maaperään, lisätä luonnon monimuotoisuutta, kierrättää ravinteita sekä huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Luomu lisää myös maatalousalan houkuttavuutta nuorten keskuudessa. Olisikin tärkeää, että yhteiskunta näkee luomutuotannon tuottaman lisäarvon, tukee alan kehitystä kaikin mahdollisin tavoin sekä ottaa oppia jo kertyneistä kokemuksista.

Lisätietoja:

Susann Rännäri
Edunvalvontajohtaja, Luomuliitto ry
040 144 6160