Tiedotteet

Luomuliitto: toimenpiteitä valkuaisomavaraisuuden parantamiseksi

Valkuaisomavaraisuuden parantaminen on koko ruokapolitiikkamme tärkeimpiä kysymyksiä. Suomen valkuaisomavaraisuusaste on keskimäärin vain 15 % tasolla ja valkuaisesta on pulaa koko Euroopassa. Valkuaisomavaraisuutta nostamalla kohenee sekä alkutuotannon asema että maan kauppatase. Tuontirehun korvaaminen kotimaisella edistää huoltovarmuuttamme ja ruokaturvaa.

Valkuaisomavaraisuuden nostamista on käsitelty useissa hankkeissa ja strategioissa. Muun muassa kansallisen ruokastrategian tavoitteena on rehuvalkuaisomavaraisuuden nosto 50 %:iin. Kysymys on erityisen suuri luomutuottajille, joille rehun jäljitettävyys ja kotimaisuus on tärkeää. Luomuvalkuaisen omavaraisuuden parantamiseksi voidaan tehdä toimenpiteitä, jotka kannattavat pitkällä tähtäimellä. Etenkin luomukotieläintuottajalle valkuaispitoisen kotimaisen rehun saatavuus on heikkoa, mikä vaikuttaa luomukotieläintuotannon kasvumahdollisuuksiin. Toisaalta luomun markkinaosuus ja myynti kasvavat kaiken aikaa, kuten myös kuluttajien kiinnostus luomukasviproteiinia kohtaan. Kotimainen luomuvalkuaistuotanto vähentää riippuvuutta kansainvälisistä rehumarkkinoista ja sisältää paljon vientipotentiaalia.

Luomuliitto esittää pohdittavaksi toimenpiteitä valkuaisomavaraisuuden parantamiseksi ja toivoo koko ruokaketjun yhteistyön vahvistamista kotimaisen valkuaistuotannon vahvistamiseksi:

Kohti omavaraisempaa luomuvalkuaistuotantoakotimaisten valkuaiskasvien viljelyn lisääminen

Lisätään luomuviljeltyä peltoalaa

 • Määritellään hallituksen ruokapoliittisessa selonteossa uusi tavoitetaso luomupeltoalalle ja vahvistetaan luomuvalkuaisrehun tuotantoa viljellyn luomualan lisääntyessä.

  Lisätään valkuaiskasvien viljelyalaa

 • Asetetaan tavoitetaso kotimaiselle valkuaistuotannolle ja omavaraisuusasteen lisääntymiselle ja kannustetaan valkuaiskasvien viljelyyn.
 • Panostetaan kotimaisen luomuvalkuaisrehun viljelyn lisäämiseen, jotta luomukotieläintuotannolla ja luomumaidolla on sellaiset kasvuedellytykset, joita rehumarkkinoiden hinnanvaihtelut eivät heikennä.
 • Ohjataan alkutuotantoa viljelykierron monipuolistamisen ja valkuaiskasvien viljelyn kautta parantamaan kannattavuutta ja ympäristöä.
 • Lisätään valkuaiskasvien viljelyä alentamalla viljelykustannuksia hintatason tai tukielementtien kautta. Varmistetaan samalla, että kotimainen rehuvalkuainen on kilpailukykyistä.

Kannustetaan tukipolitiikalla valkuaiskasvien viljelyyn

 • Tarkastellaan valkuaiskasvien viljelyn kannustavuutta kansallista tukipolitiikkaa päivitettäessä. Turvataan EU:n tukipolitiikassa kannustimien säilyminen alueen heikon omavaraisuustason parantamiseksi.
 • Suunnitellaan ja suunnataan tukipolitiikkaa tavoittelemaan valkuaisomavaraisuuden parantamista. Pidetään kasvintuotannossa seosvalkuaisviljojen viljely kilpailukykyisenä puhtaiden viljojen rinnalla.
 • Nostetaan ensisijassa puhtaiden valkuaiskasvustojen: härkäpavun, herneen, rypsin ja lupiinin tuen tasoa 20–40€/ha kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
 • Vahvistetaan yli 50 % valkuaista sisältävien seosten tukitasoa, jota on aiemmin laskettu. Korotetaan valkuaisseosten tukitasoa siemenkustannusten vaikutusten laskemiseksi.

Kotimaisen rehuvalkuaisen käytön lisääminen

Tilojen välisen yhteistyön vahvistaminen

 • Parannetaan rehuviljan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista kotieläintiloilla. Edistetään sopimusviljelyä luomukasvinviljelytilojen ja kotieläintilojen kesken. Vähennetään sopimusviljelyä lisäämällä riippuvuutta rehumarkkinoiden hinnanvaihteluista. Haetaan uusia ratkaisuja logistiikan tehostamiseen, markkinointikanaviin ja viljelijöiden kohtaamiseen.
 • Otetaan sopimusviljelyn edistäminen osaksi kiertotalouden kärkihanketta.

Kädenojennus kotieläintiloille

 • Muokataan luomusitoumuksen velvoitteita kotieläintilojen kasvintuotannon myyntikasvivelvoitteen kannalta kannustavammaksi.

Kauppa mukaan kehitystyöhön

 • Haetaan rehuteollisuuden kanssa ratkaisuja ja hinnoittelumalleja kotimaisen valkuaisrehun kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Tutkimuksen ja neuvonnan hyödyntäminen

Vakautta viljelyyn ja uusia ratkaisuja tutkimuksesta

 • Rahoitetaan tutkimusta, joka tuottaa lisätietoa valkuaiskasvien viljelystä Suomessa. Tuetaan hankkeita, joissa tehdään maan eri osissa kokeiluja eri valkuaiskasvien viljelystä, kokeillaan uusia lajikkeita Suomen oloissa ja löydetään eri kasvuvyöhykkeillä menestyvät valkuaiskasvit.
 • Pyritään nostamaan valkuaispitoisten kasvien ja nurmen satotasoja sekä viljelyvarmuutta tutkimustyön kautta.
 • Hahmotetaan lisätutkimustarpeet, ja satsataan erityisesti niihin.
 • Tutkitaan uusia luomuviljelyyn soveltuvia valkuaiskasveja ja otetaan huomioon ilmaston lämpenemisen vaikutuksia kasvukauteen.
 • Satsataan valkuaisen rehukäytön optimointiin.

Neuvontapalveluista tukea valkuaiskasvien viljelyyn

 • Järjestetään viljelijäneuvontaa ja koulutusta uusien valkuaiskasvilajikkeiden viljelyyn. Tuetaan yhteistyötä ja verkostoitumista, mikä vahvistaa pienyrittäjän asemaa markkinoilla.
 • Selvitetään hyviä käytänteitä ja tuodaan niitä esiin viljelijöille ja kotieläintiloille. Hankkeistetaan mallitilojen toimintaa sekä varmistetaan että kotieläintiloille on asiantuntija-apua valkuaispitoisten kasvien rehukäyttöön eri eläinryhmille.
 • Selvitetään vaihtoehtoja korvata tuontivalkuainen kotimaisilla rehuilla eri kotieläinryhmille sopien ja mitataan tuotosvaikutuksia.

Kuluttajien kannustaminen kotimaisen valkuaisen käyttöön

 • Lisätään kotimaisten raaka-aineiden osuutta julkisissa hankinnoissa. Painotetaan kotimaisten valkuaiskasvien käyttöä proteiinipitoisen ravinnon lähteenä.
 • Pidetään kouluissa palkokasvipäiviä.
 • Varmistetaan mahdollisuus GMO-vapaaseen valintaan.

Valkuaisomavaraisuus ruokapolitiikan kärkeen

 • Otetaan valkuaisomavaraisuuden nosto hallituksen ruokapoliittisen selonteon kärkihankkeeksi.
 • Perustetaan koko arvoketjua edustava valtakunnallinen työryhmä, joka hyödyntää tehtyjä selvityksiä ja VTT:n laatimaa tiekarttaa Suomen proteiiniomavaraisuuden lisäämiseksi sekä hallituksen biotalousstrategiaa ja rehustrategiaa ja aiheeseen liittyviä hankkeita. Kootaan toimenpide-ehdotukset ja ohjelmat yhden toimijan alle.
 • Edistetään valkuaisomavaraisuuden parantamista Euroopassa yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta tehtäessä. Painotetaan valkuaiskasvien viljelyn lisäämistä ja tukipolitiikan kautta kannustavuutta.