Tiedotteet

Luomuliiton toimintasuunnitelma 2017

Johdanto

Luomuliitto edistää valtakunnallisesti

 • luomualaa ja suomalaista luomutuotantoa.
 • jäsentensä välistä yhteistoimintaa.
 • sitä, että luomun hyödyt saadaan tehokkaammin yritysten ja yhteiskunnan käyttöön.

Luomuliiton toimintasuunnitelmaa toteuttavat yhteistyössä luomuyhdistykset ja Luomuliitto. Toteutukseen liittyviä asioita tarkentavat näiden hallitukset sekä pienemmissä asioissa aktiivit ja työntekijät. Toimintasuunnitelma noudattaa Luomuliiton strategiaa 2015-2020.

Tärkeimmiksi tavoitteiksi on nostettu jäsenmäärän kasvattaminen sekä Luomuvision tekeminen.

www.luomuliitto.fi/jarjesto

1. Järjestö

Tavoitteet:

 • Jäsenmäärän kasvattaminen 2000 jäseneen. (Strategia 2020 toteaa, että 60 % luomutuottajista vuoteen 2020 mennessä tulee olla Luomuliiton jäseniä -> Tavoitteena, että vuonna 2017 on 2100 jäsentä. Se tarkoittaa 400 eli keskimäärin 33 jäsentä lisää jokaiseen nykyiseen alueelliseen yhdistykseen.)
 • Joko alueyhdistyksen kautta tai suoraan Luomuliiton jäsenenä olevat tuntevat saavansa odottamaansa tukea ja palveluita.
 • Pyritään käynnistämään uusia hankkeita.

Toimenpiteet:

 • Toteutetaan jäsen- ja tilaajahankintakampanja yhteistyössä luomuyhdistyksien kanssa. Yhdistykset saavat uusista jäsenistä ja tilaajista provision. Luomuliitto tarjoaa jäsenhankkijoille (yhdistys tai henkilö) Luomuliiton osuudet uusien jäsenien jäsenmaksuista.
 • Uudet luomutuottajat pyritään saamaan jäseniksi mm. niin, että luomuyhdistykset kutsuvat mukaan luomuperuskursseilla ja myös erityisesti nuorille tuottajille suunnattua toimintaa/osallistumismahdollisuuksia kehitetään.
 • Toimintaryhmätyötä jatketaan hallituksen sisällä. Lisäksi asioiden valmisteluvaiheessa haetaan kommentteja jäsenistöltä mm. sähköpostiryhmien ja tapahtumien avulla.
 • Osallistutaan jäsenyhdistysten kokouksiin ja tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan pyyntöjen perusteella.
 • Osallistutaan muiden järjestöjen tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Mittarit:

 • Maksaneiden jäsenten määrä ja jäsenhankintakampanjaan osallistuneiden luomuyhdistysten määrä.
 • Laadukas sisäinen tiedottaminen Luomulehdessä ja sähköpostilistoilla.
 • Saatu palaute.
 • Toimintaryhmien ja luomuyhdistyksien aktiivisuus (tiedotteiden ja tapahtumien määrä).
 • Haettujen ja uusien hankkeiden määrä.

2. Edunvalvonta

Tavoitteet:

 • Toimitaan luomuviljelijöiden ja -tuottajien vaikuttavana valtakunnallisena edunvalvojana.
 • Keskitytään aloitteelliseen ja reagoivaan edunvalvontaan.
 • Luomuliitto tekee yhteistyötä MTK:n keskusjärjestön ja luomuyhdistykset MTK:n paikallisten toimijoiden kanssa. Pro Luomu ry:n jäsenenä ollaan aktiivisia (mm. arvoketjutyöryhmät).
 • Lainsäädännön tulkintoja ohjataan luomutuotannon erityispiirteitä tukevaksi.
 • Valvontakäytäntöjä seurataan ja niihin otetaan kantaa aktiivisesti (Eviran sidosryhmätyöskentely).
 • Ollaan mukana yhteistyössä luomututkimuksen ja luomualan ammattikoulutuksen kehittämisessä.
 • Luomualan EU-vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä IFOAM EU-ryhmän kanssa.
 • Jatketaan työskentelyä EU:n luomuasetuksen uudistuksen parissa.
 • Edistetään valkuaisomavaraisuutta.

Toimenpiteet:

 • Valmistellaan liitolle Luomuvisio.
 • Liitto tekee esityksiä ja aloitteita luomutuotannon kehittämiseksi.
 • Lisätään vuorovaikutusta luomuyhdistysten kanssa edunvalvontayhteistyön vahvistamiseksi.
 • Edistetään yhteistyökumppaneiden kanssa luomualan kehittämisohjelman toteutumista.
 • Osallistutaan luomuhankkeiden työskentelyyn, mm. ohjausryhmissä.
 • Laaditaan lausuntoja ja tarvittaessa tiedotteita luomutuotantoa koskevista mietinnöistä ja asetusluonnoksista.
 • Osallistutaan IFOAM-Suomi -ryhmän toimintaan, jolla on yhteinen edustaja IFOAM EU:n neuvostossa. Lisätään kommunikaatiota IFOAM EU-ryhmän kanssa.
 • Tukipolitiikkaan vaikuttamisen ja tiedotuksen avulla edistetään mm. valkuaisomavaraisuutta.
 • Osallistutaan 2017 SuomiAreenan ruoka- ja maatalousaiheisiin keskusteluihin.
 • Vaikutetaan yhdessä luomuyhdistysten kanssa luomualan omilla tavoitteilla kunnallisvaaleissa 2017.
 • Seurataan ja vaikutetaan EU:n luomuasetuksen valmisteluun.

Mittarit:

 • Toimintaedellytysten parantuminen ja järjestelmän puutteiden karsiutuminen.
 • Aloitteiden ja kannanottojen määrä sekä näkyvyys.
 • Luomuliiton edustajien määrä vaikuttajaryhmissä.

 

3. Luomutuottajan ammattitaito

Tavoitteet:

 • Luomuliitto tarjoaa asiantuntijapalveluita ja on mukana kehittämässä luomuneuvontaa kokonaisuudessaan.
 • Ollaan mukana edistämässä ja luodaan verkostoja, joissa syntyy luomutuotannon innovaatioita.
 • Kohotetaan luomuviljelijän ammattiylpeyttä ja motivaatiota.

Toimenpiteet:

 • Luomuliiton asiantuntijapalveluita kehitetään ja etsitään lisäresursseja.
 • Tehdään yhteistyötä ProAgrian kanssa.
 • Mentor-toimintaa jatketaan ja kehitetään – mm. yritysrahoitusta ja yhteistyöhankemahdollisuuksia selvitetään.
 • Seurataan aktiivisesti luomualan ammattitaitoon liittyviä hankkeita (mm. ohjausryhmissä ja tiedottamalla Luomulehdessä). Tarvittaessa osallistutaan itse hankkeisiin.
 • Tarjotaan yhteistyötä luomualan ammattitaitoa parantaville tahoille.
 • Valitaan Vuoden Luomuyritys sekä Vuoden Luomutuote.

Mittarit:

 • Asiantuntijapalvelujen ja mentor-toiminnan asiakkaiden määrä.
 • Järjestettyjen tilaisuuksien määrä.
 • Osallistujien määrä.
 • Kentän tyytyväisyys.

4. Viestintä

Tavoite:

 • Luomuliitto tunnetaan eturivin toimijana maatalous- ja ruoka-alalla.
 • Luomuliiton sisäinen viestintä luomuyhdistyksien ja toimintaryhmien kanssa on aktiivista ja selkeää.

Toimenpiteet:

 • Tiedotusvälineille tarjotaan aktiivisesti juttuja/juttuaiheita ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin.
 • Kuluttajille suunnattuja pieniä kampanjoita tehdään mm. somea hyödyntäen. Mahdollisesti osallistutaan myös Pro Luomun kampanjoihin.
 • Luomuliiton www-sivuja kehitetään edelleen; esimerkiksi luomu.fi-linkityksien avulla laajempi tuotantoalakohtainen tieto.
 • Sähköpostilistojen ja muiden verkkotyökalujen käyttöä kehitetään.
 • Osallistuminen Farmari-näyttelyyn ja mahdollisesti muihin näyttelyihin.
 • Järjestetään Luomupäivät yhteistyössä Luomuinstituutin kanssa (rahoitus saatu Ruokaketju-hankkeena).
 • Viestitään osana Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla -hanketta (rahoitus saatu Ruralia-instituutin hakemana Ruokaketju-hankkeena).
 • Muihin tapahtumiin osallistutaan ja ollaan mukana järjestämässä mahdollisuuksien mukaan.
 • Muiden järjestöjen tapahtumiin osallistutaan, jos ne nähdään edistävän Luomuliitonkin tavoitteita.

Mittarit:

 • Näkyvyys mediassa
 • Keskustelun aktiivisuus
 • Saadun palautteen määrä ja laatu
 • Luomuliiton nettisivujen kävijämäärät

5. Luomulehti

Tavoitteet:

 • Lehden artikkelit jakavat tietoa ja herättävät keskustelua.
 • Lehden tilauskanta kasvaa.
 • Lehden laadusta tulee hyvää palautetta.
 • Lehden tekeminen on taloudellisesti kannattavaa.
 • Lehdellä on 2100 tilaajaa. (Strategiamme välietappi. -> Tarvitsemme vuoden aikana 24 uutta tilaajaa kaikkien yhdistyksien alueelta.)

Toimenpiteet:

 • Lehden laajuus säilyy entisellään: vuodessa kuusi 64-sivuista lehteä.
 • Tutkitaan lukijoiden mielipiteitä lehdestä, jotta linjaa voidaan tarvittaessa säätää.
 • Osallistutaan alan tapahtumiin markkinointimielessä.
 • Lehtitiimi kehittää lehteä hallituksen ohjauksessa. Tiimi koostuu päätoimittajasta, toimitussihteeristä, taittajasta, mainosmyyjästä sekä vapaaehtoisista ja tarvittaessa budjetin puitteissa palkkiota saavista henkilöistä.

Mittarit:

 • Palaute
 • Tilaustuotot
 • Mainostuotot
 • Lehden toiminnan kannattavuus

Toimintasuunnitelmat esillä: http://www.luomuliitto.fi/jarjesto/toimintasuunnitelmat/