Tiedotteet

Lausunto: Ympäristökorvaus

LUOMULIITTO RY Lausunto 6.2.2015

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Viite: Lausuntopyyntö:
1) Luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta
2) Luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ympäristökorvauksesta
Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Liittyen ympäristökorvauksen asetusluonnokseen lausumme seuraavaa.

Uudessa ympäristökorvauksessa kannustetaan kierrätystalouden edistämiseen ja ravinteiden kierrätykseen. Toisaalta MMM:n asetuksessa ympäristökorvauksesta vaikeutetaan merkittävästi kierrätyslannoitteiden käyttöä.

Kaksi keskeisintä ongelmakohtaa ovat kohdassa ”3 § Fosforilannoitus”.

1) Kokonaisfosforin käyttö kasvien saatavilla olevan fosforin sijasta maanparannusaineiden ja orgaanisten lannoitteiden osalta.

Asetustekstissä todetaan (alleviivaus ja lihavointi lisätty):
”Käytettyihin ravinnemääriin on laskettava mukaan sekä epäorgaanisten että orgaanisten lannoitevalmisteiden ja kotieläinten lannan sisältämät ravinteet sekä muiden pelloille levitettävien aineiden ravinteet, jos ne on ilmoitettava lannoitevalmisteen tuoteselosteessa ja ravinteissa levitetään fosforia enemmän kuin kilo hehtaarille vuodessa. Mukaan ei lasketa fosforin pidättämiseen tarkoitetuissa kemiallisissa aineissa levitettävää fosforia.”
Tässä ei kuitenkaan määritellä yksiselitteisesti, millä perusteella ravinnemäärät on ilmoitettava lannoitevalmisteen tuoteselosteessa eikä ohjeisteta, miten toimitaan, jos tuoteselosteessa on ilmoitettu useampi luku fosforille.

Ongelmana tässä on se, että Suomessa vaaditaan ilmoittamaan joiltain lannoitevalmisteilta ravinnepitoisuuksia, joita ei ole velvoitettu EY 2003/2003 perusteella. Esimerkiksi peltotuhkan osalta EVIRA vaatii, että lannoitteesta ilmoitetaan kokonaisfosfori perustuen sen metsälannoituskäyttöön. EY 2003/2003 liite 1 määrittelee kuitenkin moniravinteisille lannoitteille reunaehdot joilla eri fosforijakeet voidaan ilmoittaa. Tuhkassa hyvin pieni osuus fosforista (n. < 0,05%) on liukoista, jolloin tuhkasta ei ole EY 2003/2003 perusteella velvoitetta ilmoittaa fosforin pitoisuutta.

Suomessa EVIRA vaatii, että tuhkasta ilmoitetaan sekä kokonais- että liukoinen fosfori. Tarkempaa ohjeistusta siitä, kumpaa arvoa on käytettävä ja millä perusteella tuote katsotaan lannoite- tai kalkitusaineeksi ei ole annettu. Mikäli lannoitussuunnittelussa käytetään kokonaisfosforin arvoa, se on ristiriidassa EY 2003/2003 (ja myöhemmin annettujen täydennysten kalkitusaineisiin liittyen) kanssa ja voidaan tulkita viljelijän harhaanjohtamiseksi, sillä tuotteessa ilmoitetaan olevan huomattavasti korkeampia ravinnepitoisuuksia kuin on kasveille käyttökelpoista.

Vastaava ongelma liittyy myöskin kierrätyslannoitteina käytettäviin maanparannustuotteisiin (kuidut, tms.). Useissa niistä liukoisen fosforin osuus on niin alhainen, että niitä ei luokitella EY:n lannoitelainsäädännön alla fosforilannoitteiksi. Jos kokonaisfosfori on muiden kansallisten vaatimuksien mukaan ilmoitettava, sitä ei pitäisi kuitenkaan rinnastaa lannoitefosforiin.

Hiilipitoisten tuhkien ja maanparannuskuitujen lisääminen on tehokas tapa nostaa maan orgaanisen aineen pitoisuutta, hiilivarastoa ja ravinteidenpidätyskykyä. Siten niiden käyttö lähinnä vähentää ravinnehuuhtoumia ja parantaa ravinteiden hyötykäyttöä. Mikäli käyttö tehdään vaikeaksi kokonaisfosforin perusteella, nämä hyödyt menetetään.

Esimerkki ongelmista käytännön soveltamisessa: Useat viljelijät ovat todenneet tuhkan hyväksi kalkitusaineeksi, joka sisältää samalla hivenravinteita ja varastokaliumia. Jos tuhkaa käytetään 10 t/ha kalkitukseen, nykyinen tulkinta laskee sen kokonaisfosforin (0,24%) lannoitefosforiksi. Tämä johtaa paperilla 24 kg/ha fosforilannoitukseen, mikä on hyvällä fosforiluokalla lähes koko fosforilannoitusmäärä viiden vuoden tasauksella (5 kg/ha/vuosi). Liukoista fosforia on kuitenkin <0,05% eli 10 t levitysmäärällä alle 5 kg/ha.

Korjausehdotus: alleviivattu kohta muutetaan muotoon.
”– jos ne on ilmoitettava EC 2003/2003 asetuksen ja sen päivitysten perusteella lannoitevalmisteen tuoteselosteessa. Lannoitteista huomioidaan ainoastaan kasveille käyttökelpoiseksi arvioitu lannoitefosfori.”

2) Lantapoikkeus on mahdollistettu vain tilalle, jolla lanta tuotetaan

Keskeinen ongelma fosforipäästöjen hallinnassa on lannan keskittyminen hyvin harvoille pelloille, joissa fosforin viljavuusluokka on jo valmiiksi korkea. Lannan jakaminen tasaisesti laajemmalle alueelle vähentäisi fosforin pistekuormitusta ja parantaisi kasvinviljelyn ravinnekiertoa.

Luomukasvinviljelytilojen ja kotieläintilojen välinen yhteistyö on hyödylliseksi todettu käytäntö. Kasvinviljelytilan typpeä sitovat nurmikasvustot ja palkoviljat myydään rehuksi kotieläintilalle ja tilalle tuodaan kotieläintilalle ylimääräistä lantaa.

Nykyinen MMM:n ympäristökorvauksen asetusluonnos mahdollistaa ns. lantapoikkeuksen pelkästään kotieläintiloille. Tällöin kotieläinkeskittymän lähellä olevat kasvinviljelytilat eivät voi ottaa vastaan lantaa. Tämän seurauksena joko lanta kuljetetaan kauemmas, tai mikäli tämä ei ole mahdollista lanta levitetään poikkeuksen avulla jo valmiiksi korkean fosforiluokan pelloille kotieläintilalla.

Lisäksi on epäselvää, miten lantapoikkeusta sovelletaan yhteisnavetoiden ja yhtiömuotoisten usean tilan yhteisessä hallinnassa olevien eläintuotantoyksiköiden osalta.

Esimerkki ongelmista käytännön soveltamisessa: 5 vuoden luomukasvinviljelytilan kierto: nurmi-nurmi-vilja-papu-vilja. Jos nurmet korjataan rehuksi, fosforin poistuma kierron aikana on n. 70 kg/ha. Ilman lantapoikkeusta sallittu lannoitus on 58 kg/ha tyydyttävällä tasolla ja 25 kg/ha hyvällä fosforin tasolla. 25 kg/ha taso viiden vuoden aikana ylittyy yhdellä 2,5 t/ha kananlantalannoituksella, tai 20 t/ha naudan kuivikelantalannoituksella. Määrät viiden vuoden aikana ovat samaa suuruusluokkaa kuin kotieläintiloilla vuoden aikana levitettävät lantamäärät.

Korjausehdotus: Lantapoikkeus sallitaan myös kotieläintilojen yhteistyötiloille. Ehtona poikkeukselle on se, että kasvinviljelytila on tehnyt kotieläintilan kanssa kirjallisen lannan vastaanottosopimuksen ja että lanta on ainoa lohkolle käytetty fosforilannoite.

Pauli Talvitie
Luomuliiton hallituksen puheenjohtaja