Tiedotteet

Lausunto: Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viite: Lausuntopyyntö 07.02.2013 dnro MMM025:00/2012

Asia: Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

 

Luomuliitto ry nostaa esille muutamia luomuun liittyviä näkökulmia:

 

1. Kuten selonteossakin on todettu, luomu on tuotantotapa, jota säädellään EU:n yhtenäisellä lainsäädännöllä. Luomuliitto ry ei pidä luomua kuitenkaan riskinä elintarviketurvallisuuden kannalta.

 

2. Tuotteiden kemiallinen turvallisuus

 

Yleisesti voitaneen todeta, että luomutuotteet ovat kemiallisesti turvallisempia kuin tavanomaiset tuotteet tiettyjen elintarviketurvallisuusriskien suhteen. Esimerkiksi luomutuotteiden valmistuksessa ei ole sallittu lisäaineita, joilla on erikseen määrätty vuorokautisia maksimisaantimääriä (kuten keinotekoiset makeutusaineet) tai ADI-arvoja (kuten säilöntäaineet) eli yliannostuksen vaaraa ei luomutuotteilla näiden lisäaineiden osalta pääse syntymään. Myöskään torjunta-ainejäämistä ei luomutuotteiden kohdalla synny haittaa. Nitraatti on luomussa hyvin epätavallinen haitta siinä missä tavanomaisissa tuotteissa ohjearvoja ylitetään jatkuvasti.

 

 

3. Elintarvikkeen jäljitettävyys

 

Luomutuotanto on ollut edelläkävijä jäljitettävyydessä. Luomuasetus on edellyttänyt luomutuotteiden jäljitettävyyttä jo vuodesta 1991 lähtien, kun taas tavanomaisten tuotteiden osalta se tuli lainsäädäntöön vasta vuonna 2002 ((EY) 178/2002).

Jokaisen luomutuote-erän mukana on oltava asiakirja, joka yksilöi erän, sen alkuperän ja luonnonmukaisen tuotantotavan.

 

Helsingissä 8.3.2013

 

 

 

Jukka Lassila

Luomuliitto ry

Puheenjohtaja

 

5.4.2013

Arvoisa elintarvikeselonteon työryhmä,
Luomuliitto ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida elintarvikeselonteon seuraavaa luonnosta.

Luomusäännöt määrittävät lisäehtoja, joihin luomutoimijat sitoutuvat tavanomaisten käytäntöjen lisäksi. Nyt selonteossa mainitaan erikseen luomu riskitekijänä myös kohdissa, joissa luomu ei eroa tavanomaisesta tuotannosta. Luomuliitto toivoo tarkempia ilmauksia. Muutamista kohdista tarkemmin alla.

Antibiootit
Luomutannossa on kaksinkertaiset varoajat, joilla torjutaan antibioottiresistenssien kantojen syntymistä. Kuinka hyvin pystytään ehkäisemään ulkomaisen lihan antibioottijäämien haitat?

Kemiallinen elintarviketurvallisuus
Ei ole epätavallista, että turvalliseksi “varmistetut” kemikaalit todetaan myöhemmin liian haitallisiksi ja vedetään pois markkinoilta. Kemikaalien käyttö on aina riski.
-> Ennakkohyväksynnällä pyritään varmistamaan näiden kemikaalien turvallisuus.

Muuntogeeniset ainesosat
Koska sekoittuminen voi olla jopa yritystoiminnan lopettamisen vaativa haitta luotettavuudessa, muuntogeenisten ainesosien erillään pitoon tulee kiinnittää huomiota.

Luomutuotannon ja lähiruoan elintarviketurvallisuushaasteet
Eläintuonnin ja eläintautien suojaukseen pätee samat säännöt kuin tavanomaisilla tiloilla. Eläinlääkärikäynneistä pidetään luomutiloilla aina kirjaa. Rehu- sekä lääkekirjanpito tuli luomutiloille pakolliseksi jonkin verran ennen kuin se tuli tavanomaisille tiloille täydentävien ehtojen kautta.

On selkeää mainita, että luomutoimijat valvotaan nyt jo vuosittain – luomulaki ei tuo uutta tähän.

ETT:n toimintatapoihin sitoutuminen liittyy nimenomaan lähiruokaan eli pientuotantoon. Luomutuotanto voi olla pientuotantoa, mutta myös suuryrityksien toimintaa. On hyvä mainita, että tilateurastamoilla käyvät eläinlääkärit hyvin usein.

Ravitsemuksellinen laatu
Luomutuotteiden käyttäjät haluavat itse päättää, ottavatko esim. D-vitamiini lisää ja missä muodossa. Luomusäädöksiä kehitetään nimenomaan kuluttajalähtöisesti.
Seleeninpuutetta torjutaan antamalla sitä tuotantoeläimille kivennäisissä, vaikka sitä lannoitteissa ei annetakaan.

Alkuperä
Teollisuuden ja alkutuotannon pitää ilmoittaa alkuperä. Lisäksi pitää näkyä, missä tuotetta on prosessoitu. Tämän täytyy koskea kaikkia raaka-aineita. Kuluttajan pitää nähdä pakkauksesta alkuperä ja tuotantoketju selvästi – ei riitä, että tieto on internetissä.

Tarkennus:
Kuluttajainformaatioasetuksella laajennetaan elintarvikkeiden alkuperämaan ja lähtöpaikan ilmoittamisvelvollisuutta asteittain vaikutusarviointien perusteella.
Luomuliiton puolesta,
Elintarvikeneuvottelukunnan varajäsen
Katja Mahal