Tiedotteet

Lausunto ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta edistävien tuotanto-olosuhteiden edistämisestä

Viite: Lausuntopyyntö 829/04.04.01.01/2016

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta edistävien tuotanto-olosuhteiden edistämisestä julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua periaatepäätöksestä. Liitto pitää hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman tavoitteita periaatepäätökselle onnistuneina ja toivoo vahvaa panostusta myös tulevaan toimeenpanoon.
Luomuliitto näkee tavoitteiden olevan tärkeitä kotimaisen ruokaketjun parantamiseksi ja suomalaisen ruoantuotannon kannattavuuden edistämiseksi kysyntää lisäämällä. Luomuliiton mukaan päätavoitteen parantaa suomalaisen ruuantuotannon kilpailukykyä hankintoja ohjaava periaatepäätös voi onnistuessaan tavoitella myös ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta edistävien tuotanto-olosuhteiden yleistymistä Suomessa nykyisestä.

Pidämme periaatepäätöksen tavoitteita onnistuneena, mutta joitain kriteereitä niiden saavuttamiseksi mahdollisesti vähän ohjaavina. Periaatepäätöksen tulee antaa selkeä kuva, millaisilla valinnoilla voidaan edistää ympäristön kannalta hyviä viljelytapoja, eläinten hyvinvointia tai elintarviketurvallisuutta. Luomuliitto näkee, että periaatepäätöksen tulisi rohkaista hankintakriteerejä laativia sisällyttämään hankintoihin nyt esitettyjä kriteerejä ylittäviä tuotantomuotoja. Luomu on tuotantotavoista selkeästi määritelty ja erotettavissa oleva, minkä vuoksi mielestämme luomun huomioiminen esitystä vahvemmin palvelisi hankintayksiköitä tavoittelemaan vielä vaikuttavammin ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvointia edistävien tuotanto-olosuhteiden lisääntymistä Suomessa.

Luomuliitto pitää tärkeänä vuonna 2013 hyväksytyn luomualan kehittämisohjelman edistämisen huomioimista periaatepäätöksessä, jotta tavoitteet luomun 20 % osuudesta sekä viljelyalassa että julkisten ruokapalvelujen hankinnoissa vuoteen 2020 mennessä saavutetaan. Monien pohjoismaiden päivittäessä tavoitteitaan, myös luomun osalta tavoitteiden saavuttamiseen tulee jatkossakin satsata ja tavoitetasoa nostaa osana tulevaa ruokapoliittista selontekoa. Näin ollen periaatepäätökseen tulisi lisätä tavoite: julkisten ruokapalveluiden tarjoamista aterioista 20 % on luomua.

Erityisen kannatettavana esityksessä pidämme:

  • Päätöstä perustaa hanke laatimaan käytännön hankintaopas kriteerien soveltamisesta. Opas osaltaan tukee merkittävästi kokonaistavoitetta, sillä useat esitetyistä kriteereistä ovat hyvin yksityiskohtaisia.
  • Periaatetta jossa valtion hankintayksikön tulee pyytää ilmoittamaan kaikkien tuotteiden ja pääraaka-aineiden alkuperämaa. Tämä lisää koko elintarvikeketjun läpinäkyvyyttä ja edustaa kriteeriä, joka hankinnoissa on vaivatonta huomioida.
  • Edellytystä periaatepäätöksen tavoitteiden huomioimisesta kaikilla hallinnonaloilla.
  • Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmän säännöllistä arviointia periaatepäätöksen toteutumista. Tämän näemme olevan hyvin yhdistettävissä valmisteilla olevaan ruokapoliittiseen selontekoon, jonka tulee myös vaikuttaa valmistuessaan osaltaan periaatepäätöksen seurantaan ja toimeenpanon arviointiin.

Pauli Talvitie
Puheenjohtaja
Luomuliitto