Tiedotteet

Lausunto: Vähäriskistä toimintaa koskevat asetusmuutokset

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Viite: Lausuntopyyntö 19.11.2015 Dnro 1923/01.03/2015 ja Dnro 1927/01.03/2015

LAUSUNTO VÄHÄRISKISTÄ TOIMINTAA KOSKEVISTA ASETUSMUUTOKSISTA

Luomuliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asetusluonnoksista. Olemme tyytyväisiä pyrkimyksestä keventää viljelijöiden hallinnollista taakkaa.

Liitto kannattaa vähäriskisen toiminnan käsitteen laajentamista ja vähäriskistä toimintaa määrittelevien kilomäärien nostamista sekä lähiruoan saatavuuden helpottamista.

Luomuliitto on kuitenkin huolestunut esitettyjen muutosten ja laitosasetukseen (MMMa 795/2014) esitettyjen muutosten tuomasta epätasapainosta tuotantomuotojen välille. Siipikarjanlihan tuotanto joutuu muita huonompaan asemaan.

Vähäriskistä toimintaa koskevan asetusmuutosten kanssa samaan aikaan lausunnolla on laitosasetus (Dnro 1927/01.03/2015), jossa esitetään pienteurastamoiden enimmäisteurastusmäärän korottamista tavoitteena vähentää toimijoiden hallinnollista taakkaa sekä parantaa pienteurastamoiden toimintaedellytyksiä.

Kuitenkin siipikarjan osalta enimmäisteurastusmääräksi esitetään edelleen korkeintaan 150 000 siipikarjaan kuuluvaa lintua vuodessa. Luomuliitto ei näe perustetta sille, että muiden eläinten osalta enimmäisteurastusmääriä nostetaan mutta ei siipikarjan.

Suomessa toimii vain muutama siipikarjan pienteurastamo, joista yksi ainoa teurastaa ja leikkaa luomusiipikarjaa. Jotta pienteurastamoiden toimintaa voidaan kehittää ja toimintaedellytykset säilyttää, tulisi enimmäismäärää nostaa, koska vähäriskisen toiminnan asetusmuutosten myötä mm. rahtiteurastus maatilojen osalta tullee vähenemään.

Pienteurastamoiden rakenteelliset ja hygieniavaatimukset eivät juuri poikkea suurista teurastamoista. Valvontatapa on vain erilainen. Valvontakustannukset ovat kuitenkin kasvaneet viime vuosina roimasti valvonnan siirryttyä kunnallisesta valvonnasta Eviralle (VNa 420/2011).

Siipikarjan massatuotanto ja teurastus on Suomessa keskittynyt muutaman ison toimijan hallintaan. Pienteurastamoiden valvonta- ja teurastuskustannukset ovat jo nyt kohtuuttoman suuret suhteutettuna enimmäisteurastusmäärään. Käytäntö saattaa johtaa siihen, että jatkossa on vain pieniä tilateurastamoita ja suuria massateurastamoita. Se ei liene kuitenkaan tarkoituksenmukaista. Suunniteltu käytäntö muodostaa jonkin asteisen kilpailun rajoitteen.

Vähäriskistä toiminta koskevassa asetusmuutoksessa esitetään, että pitopaikassa voisi jatkossa ilman lihantarkastusta teurastaa siipikarjaa 40 000 kg vastaava lintumäärä nykyisen tuhannen linnun sijasta. Helpotuksen myötä tiloilla tapahtuva teurastus ja lihan suoramyynti lisääntyy, jota on pidettävä hyvänä asiana.

Toimintaan liittyvää salmonellatutkimusvelvoitetta esitetään kuitenkin nostettavaksi, joka lisää kustannuksia. Tutkimus- ja näytteenottovelvoitteiden tulisi olla riskiperusteisia mutta miten ja kuka suorittaa arvioinnin?

MMMa 1367/2011 Liite 1 muuttaminen:

Elintarvikehuoneisto asetuksen (1367/2011) Liite 1 kohta 1.1 e) mukaan toimijan on pidettävä kirjaa kuluttajalle luovutetusta ja vähittäismyyntiin toimitetusta siipikarjan ja kanin lihasta. Asetusluonnoksessa on selkeästi kerrottu millaisista tiedoista tulee olla kirjanpito ja miten velvoitteet voidaan täyttää vähittäismyynnin osalta. Sen sijaan jää epäselväksi millainen kirjanpito on riittävä kuluttajalle luovutetusta lihasta?

Muihin kohtiin ei Luomuliitolla ole huomautettavaa.

Pauli Talvitie, puheenjohtaja