Tiedotteet

Lausunto ruokapolitiikan selonteosta

Asiantuntijalausunto: Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi valtioneuvoston ruokapoliittisesta selonteosta. Pidämme selontekoa hyvin tärkeänä ohjaavana linjan määrityksenä ruokajärjestelmämme kehitykselle aikana, jolloin ilmastonmuutoksen torjuminen haastaa ruoantuotantoa ja maatalouden kannattavuuden heikko tilanne viljelijän elinkeinoa. Näkemyksemme mukaan käsittelyssä olevan selonteon tärkein tehtävä on johdattaa Suomen maatalous- ja ruokapolitiikkaa kohti tulevaisuutta, missä maatalouden kannattavuus on vahvemmalla tasolla, suomalainen ruokaketju kilpailukykyisempi ja tuotanto- ja jalostusmenetelmät ekologisesti ja eettisesti kestävämpiä. Ruokapoliittisen selonteon tavoitevisioon ”Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa” on helppo yhtyä.

Luomuliitto ilmaisee kuitenkin pettymyksensä selonteon sisältöön, jossa ei tuoda esille luomutuotantoa selonteon visiotavoitetta parhaiten toteuttavana, ekologisesti ja eettisesti kestävänä tuotantotapana. Toimenpiteet, joita selonteko esittää, eivät myöskään kohdistu luomutuotannon lisäämiseen.

Selonteon prosessikuvauksessa esitetään, että lausuntokierroksen lausunnot on selonteon viimeistelyssä otettu huomioon. Kuitenkin Luomuliiton, Luomuinstituutin ja muiden luomualan toimijoiden lausunnot on jätetty huomioimatta.

Luomukulutus ja luomutuotanto ovat vahvassa kasvussa niin Suomessa kuin muissa EU-maissa eikä luomutuotantoa voi sulkea Suomen maatalous- tai ruokapolitiikan ulkopuolelle. Luomuliitto ja muut luomutoimijat ovat lausuntokierroksella esittäneet, että kaikkiin selonteon osioihin sisällytettäisiin luomutoimenpiteitä. Luomuliitto toistaa tämän vaatimuksen.

Ruokapolitiikan yhtenä tavoitteena esitetään suomalaisen ruokaviennin lisäämistä. Selonteko ei kuitenkaan tunnista luomutuotteiden kasvavaa kysyntää maailmalla ja kysynnän tarjoamia mahdollisuuksia suomalaiselle luomutuotannolle ja elintarvikejalostukselle.

Mikäli luomutuotantoa ja sen lisäämistä ja kehittämistä koskevia toimenpiteitä ei sisällytetä Ruokapoliittiseen selontekoon, on tulkittavissa, että valtiovalta katsoo, ettei luomu ja sen kehittäminen kuulu kansalliseen ruokapolitiikkaan. Luomuliitto on hyvin huolestunut tällaisen tulkintamahdollisuuden seurauksista maatalous- ja ruokapolitiikan toteutuksessa sekä Ruokapoliittista selontekoa että ruokapolitiikkaa koskevassa viestinnässä.

Ehdotamme selontekoon lisättäväksi seuraavia toimenpiteitä:

2. Alkutuotanto – Vähennetään torjunta-aineiden käyttöä ruoan tuotannossa.

 • Kaksinkertaistetaan luomuviljelyala ja suunnataan investointitukia kotieläintiloilla luomuun siirtyville.
 • Uudistetaan tukipolitiikkaa palkitsemaan kestävien viljelymenetelmien hyödyntämisestä sekä viljelyn myönteisistä ympäristövaikutuksista.
 • Edistetään metsien luomusertifiointia ja luomumetsätuotteiden jalostamista korkean lisäarvon vientituotteiksi.
 • Turvataan luonnonmukaisen tuotannon kehitys kaikissa tuotantosuunnissa maataloustukipolitiikan keinoin.

3. Ruoan reitit pellolta pöytään monipuolistuvat

 • Lisätään kuluttajaviestintää vaihtoehtoisista ruoan jakelukanavista ja siitä, mikä on terveellistä ja turvallista ruokaa.

4. Tutkimus, neuvonta ja osaamisen kehittäminen

 • Lisätään poikkitieteelliseen luomu- ja ruokatutkimukseen suunnattua rahoitusta.

5. Ruokakulttuuri ja ruuan arvostus

 • Parannetaan kuluttajien tietoisuutta luomutuotannosta ja luomuelintarvikkeiden ominaisuuksista.

6. Ruoka ja kansanterveys

 • Lisätään luomuruoan käyttöä julkisissa ruokapalveluissa.

7. Ruokaturva ja huoltovarmuus

 • Aletaan tiedottaa avoimesti kuluttajille elintarvikevalvonnan löytämistä poikkeamista.
 • Lisätään kuluttajien ja tuottajien tietoisuutta torjunta-aineiden haittavaikutuksista.
 • Ohjataan ruuantuotantoa fossiilisista raaka-aineista riippumattomaksi.

8. Kilpailukyky

 • Luodaan suomalaisille luomuelintarvikkeille vientiohjelma luomuviennin kasvattamiseksi.
 • Tehdään Pohjoismaista yhteistyötä luomuelintarvikeviennin edistämisessä.

Pirjo Siiskonen
Puheenjohtaja
Luomuliitto