Tiedotteet

Lausunto: Raakamaito-ohjeistus

Eviralle

Viite: lausuntopyyntö luonnoksesta Eviran ohjeeksi raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta

Luomuliitto ry

LAUSUNTO

Luomuliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto alaansa koskevassa asiassa.
Luonnos Eviran ohjeeksi raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja valvonnasta hankaloittaa hallitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumista lähiruoan lisäämisestä maidontuotannon osalta. Luomuliitto näkee raakamaitoon liittyvien riskien ehkäisyssä tärkeimpinä tekijöinä huolellisen omavalvonnan ja tarkoituksen mukaisen kuluttajainformaation antamisen.
Luonnoksessa kielletään ruokapiiritoiminnan toteuttaminen tilalta haetun raakamaidon osalta. Ohje ei perustu asetukseen 699/2013, riskien vähentämiseen eikä se ole valvottavissa, mutta rajoittaa suuresti kuluttajan oikeutta valita omat kulutuskäytäntönsä.
Asetuksen 699/2013 mukaan informaatio on oltava kirjallisesti esillä luovutuspaikalla. Luomuliitto näkee asetuksenmukaisena ja riittäväksi kuluttajainformaation näkymisen maidonluovutuskohteessa, eikä näe mukaan otettavien lappujen levittämistä tarkoituksenmukaisena myöskään raakamaitoautomaattien kohdalla.
Raakamaitoasetus ei säätele oman maidontuotantoeläimen raakamaidon käyttöä. Uudet kuluttajia osallistavat tuotanto/kulutustavat ovat tekemässä tuloaan myös meille mm. kumppanuusmaatalouden muodossa. Eviran ohjeistuksessa ollaan tekemässä mahdottomaksi kumppanuusmuotoisen toiminnan kehittyminen maidontuotannon ympärille. Luomuliitto näkee erittäin epätarkoituksenmukaisena ja asetukseen perustumattomana määritellä mahdolliset maidontuotantoeläimen omistusmuodot Eviran valvonnan ohjeissa.
Luomuliitto ei voi hyväksyä ohjeluonnoksen holhoavaa asennetta, joka heikentää kuluttajan perusoikeuksia päättää omista kulutustottumuksistaan ja kulutustavoistaan. Luomuliitto näkee tarpeellisena, että raakamaitoa voidaan jatkossakin hankkia yhteisostoin eikä sen toteuttamiseksi tarvitse kiertää säädöksiä. Näemme tarpeellisena että raakamaidon tuottaminen voi kehittyä myös taloudellisesti kannattavana toimintana, eikä sen toimintaedellytyksiä pidä heikentää epätarkoituksenmukaisin sääntelyin.

Luomuliiton puolesta
Jukka Lassila
puheenjohtaja
Maa- ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta