Tiedotteet

Lausunto: Nitraattiasetus

Viite: Lausuntopyyntö 14.9.2015 Dnro YM028:00/2011

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)
Lausunto asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö on pyytänyt 14.09.2015 Luomuliitolta lausuntoa otsikossa mainitun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

Pidämme perusteltuna lausuntopyynnössä esitettyjä muutoksia kuiva-ainepitoisuudeltaan vähintään 30 prosenttisen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden aumavarastointia koskevia säännösten, lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden kuormaamiseen tarkoitetun alustan rakenteellisia vaatimusten ja orgaanisten lannoitevalmisteiden määritelmän muuttamisesta.

Samoin on perusteltua sallia poikkeus sääolosuhteista johtuen lannan levitysaikoihin. Myös taulukkomuutos alkuperäisrotujen kohdalla on oikein.

Lisäksi Luomuliitto esittää, että 8 § otsikko muutetaan kuulumaan muotoon: Kuivalannan varastointi eräissä tapauksissa. Samoin, että toinen momentti muutetaan kuulumaan: Kuivalannan varastoinnissa edellä mainituissa tapauksissa noudatetaan lisäksi, mitä edellä 6 §:n 3-6 momentissa säädetään.

Luomuliitto katsoo, ettei esitetyillä muutoksilla ole sellaisia vaikutuksia, että niillä olisi oleellista merkitystä ympäristön kannalta.

Lisäksi haluamme tuoda Luomuliitossa asetusmuutoksen lausunnon käsittelyn yhteydessä esiin tulleita seikkoja huomioonotettavaksi.

Puutarhatiloille aiheuttaa ongelmia asetuksessa oleva kokonaistypen vuosikäytön rajoittaminen 170 kg/ha. Rajan ylittäminen ei ole ympäristön kannalta ongelma, jos käyttö ei ole säännöllistä ja jos lannoitteet sisältävät hitaasti vapautuvaa typpeä.

Ratkaisuna voisi olla kokonaistypen rajaaminen 170 kg/ha viiden vuoden keskiarvona. Se mahdollistaisi monivuotisten kasvien varastolannoituksen ja vaateliaiden kasvien tarpeenmukaisen täydennyslannoituksen.

Lannan koostumus voi tuotantoprosessissa vaihdella niin paljon, että kuiva-ainepitoisuudeltaan vähintään 30 prosentin ehto ei joka vuosi täyty. Esitämme harkittavaksi hiukan alempaa rajaa, eräänlaista marginaalia, että käytännön elämä olisi ongelmattomampaa.

3 § Määritelmät kohtaa 16) on muutettu ja siinä myönnetään, että kaikki typpeä sisältävät materiaalit eivät ole samanlainen riski vesistöille (kuituliete). Nyt samaa lähestymistapaa pitäisi laajentaa ja lieventää muidenkin maanparannustuotteiden käyttöön, jos niiden C:N suhde on yli 25 (yleisesti tieteellisessä kirjallisuudessa tunnustettu raja-arvo, jonka yläpuolella typpeä ei vapaudu hajotustoiminnassa).

Mielestämme kuivaa lantaa ja kompostia pitää käsitellä yhdenvertaisesti. Siksi myös kuiva-ainepitoisuudeltaan vähintään 30 % komposti pitäisi voida perustaa suoraan sille lohkolle missä se käytetään.

Pauli Talvitie, puheenjohtaja