Tiedotteet

Lausunto: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö
lle 

Viite: Lausuntopyyntö 23.5.2013 dnro MMM030:00/2013
Asia: Luonnos Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2014-2020

Luomuliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2014-2020 ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Toimintaympäristön kuvaus

Toimintaympäristön kuvauksen SWOT-analyysissa haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

SWOT-analyysissä on mainittu vahvuutena kemiallisten tuholaisten ja kasvitautientorjun-ta-aineiden vähäinen käyttö. Pidämme huolestuttavana toimintaympäristön kuvauksessa mainittua kehitystä kasvinsuojeluaineiden käytön noususta 2000-luvulla: 0,7 kg/ha vuosien 1995-2000 0,5kg/ha tasosta. Kasvinsuojeluaineiden käytön runsas lisääntyminen pitäisi huomioida SWOT-analyysissa.

Uhkana SWOT-analyysissa mainitaan luomutuotannon yleistymisen aiheuttama peltopinta-alan kasvutarve kokonaistuotannon säilyttämiseksi. Luomupinta-alan kasvu ei itsessään aiheuta uhkaa kokonaistuotanto tasolle, kuten MTT:n julkaisemasta luomu-50 raportin tuloksista pystytään toteamaan. Markkinat ja maatalouspoliittiset toimenpiteet tulevat määrittämään maatalouden tuotantotehokkuuden kannattavuuden ja markkinoille päätyvän kokonaistuotannon.

Valitut toimenpiteet

7.4
Luomuliitto pitää erittäin tärkeänä tavoitteena kannustaa alkutuotannon tuotteiden ja elin-tarvikkeiden tuottamiseksi paikalliseen vähittäismyyntiin ja suoraan kuluttajille.

7.7
Luomuliitto pitää tärkeänä, että ympäristökorvauksen ympäristösitoumuksen lohkokohtai-siin toimenpiteisiin saadaan riittävästi luomutiloille soveltuvia toimenpiteitä.

Ympäristökorvauksen ympäristösopimukset ja geenipankkisäilytys ovat tarkoituksenmu-kaisia.

7.7.4
Lannan kuivajakeen lisäksi tulisi myös karjan kuivalanta luokitella toimenpiteessä hyväk-syttäväksi hyväksyä orgaaniseksi aineeksi. Maata parantavan vaikutuksen liskäksi kuiva-lannan luokitteleminen toimenpiteessä hyväksyttäväksi orgaaniseksi aineeksi kannustaisi lisäämään yhteistyötä kasvi- ja kotieläintilojen kesken.

7.8
Luonnonmukainen tuotanto
Tavoitteet luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi ovat kannatettavia. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee turvata luomukorvauksen riittävä rahoitus koko ohjelmakauden ajaksi. Rahoitusta määriteltäessä on huomioitava luomukorvauksen hehtaarikohtaisen tason pitäminen kannustavana suhteessa ympäristökorvaukseen koko ohjelmakauden.

Luomuliitto pitää tärkeänä, että luomukorvaus voitaisiin myöntää myös komission esityk-sen mukaisesti viljelijäryhmille. Tämä edesauttaisi erityisesti kasvi- ja kotieläintilojen yh-teistyön kehittymistä ja myös loisi pohjaa mahdollisen ryhmäsertifiointijärjestelmän kehit-tämiselle.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon lisäämiseksi tulisi sitoumukseen ehdotettua eläinyksikköjen vähimmäismäärää laskea. Tällä olisi kannustava vaikutus erityisesti pienten siipikarjatilojen syntymiselle.

Luomukorvauksen toimenpiteen sisältö on tarkoituksenmukainen.

7.9
Luonnonhaittakorvaus

Luomuliitto pitää huolestuttavana rajausta, jossa luonnonhaittakorvausta ei maksettaisi ensimmäiselle viidelle tai puutarhatiloille ensimmäiselle kolmelle hehtaarille. Suhteellisesti tämä heikentäisi pienten puutarhatilojen toimintaa. Luonnonmukaisen puutarhatuotannon tuotteille on suuri kysyntä, mutta alan kehitys on ollut huolestuttava. Uusien nuorien yrittäjien kannustamiseksi alalle, ei pieniä toimijoita tulisi saattaa eriarvoiseen asemaan. Luomuliito esittää, että luomutiloilla luonnonhaittakorvauksen rajoituksia muutetaan yhteneväisiksi luomukorvauksen ehtojen kanssa. Luonnonhaittakorvausta maksettaisiin kaikista hehtaareista puutarhatiloille, joiden pinta-ala on yli 0,5 ha ja kaikille yli 3 hehtaarin tiloille.
Luomuliiton puolesta

Jukka Lassila
Puheenjohtaja