Tiedotteet

Lausunto maataloustuotannon valvontaselvityksen kehittämisehdotuksista

MMM:n, Mavin, Eviran ja Tukesin jaottelu maataloustuotannon valvontaselvityksen kehittämisehdotuksista

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida maataloustuotannon valvontaselvityksen kehittämisehdotuksia. Pidämme tärkeänä, että organisaatiouudistuksissa ja lainsäädännön kehittyessä, sekä niiden välillä, uudistetaan käytäntöjä valvonnan sujuvoittamiseksi ja selkeyttämiseksi. Liitto haluaa muistuttaa, että luomutuotannon erityispiirteet tulee aina ottaa tässä kehitystyössä huomioon ja uudistaa käytäntöjä luomuviljelymenetelmät tunnistaen ja niitä tukien. Valvontaselvityksen ehdotuksissa tulee ottaa huomioon pidemmän aikavälin EU-säädösten muutosehdotuksien osalta uuden EU-luomuasetuksen vaikutukset luomutuotannolle.

Luomuliiton mielestä tärkeitä tavoiteltavia asioita valvonnan kehittämisessä on valvonnan selkeyttäminen viljelijöille sekä neuvonnallisen otteen lisääminen valvonnassa. Kannatamme ”valvojasta valmentavaksi” -ajattelun lisäämistä, sillä se on kokonaiskuvassa kotimaisen maatalouden kannattavuuden ja ammattitaitoisen maaviljelytoiminnan etu. Maatalouden vaikean kannattavuuskehityksen lomassa on tavoiteltava valvontamaksujen huokeampaa tasoa viljelijöille. Pidämme valvonnassa hyvin oleellisena sitä, että luomuvalvonta toimii omana kokonaisuutenaan, jotta varmistetaan että luomutarkastuksia ja -valvontaa tekevillä on hyvä ammattitaito luomumaatalouden käytännöistä. Tässä hengessä pidämme tärkeämpänä peltotukivalvonnan tarkastajien korkeatasoista luomuosaamista, kuin sitä, ovatko tarkastajat vakituisia, määräaikaisia tai yksityisiä toimijoita. Työsuhteen luonteen ei tule olla ammattitaitoa tärkeämpää valvontaa järjestävän organisaation näkökulmasta.

Kannatamme mobiilivalvonnan lisäämistä, mutta niin, että tarkastuksesta jää aina kirjallinen versio ja valvontapöytäkirja tilalle. Pidämme kannatettavana myös tavoitetta tilan tietojen ja tarkastushavaintojen tallentamisesta yhteen kertaan sekä valvontakäynnillä tarkastettavien vaatimusten vähentämisestä, yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta. Mielestämme eläinrekistereihin ja tukisovelluksiin hälytysten ja varmenteiden lisääminen auttaa vähentämään viljelijöiden vahingossa antamia virheellisiä tietoja ja näin ollen vähentää tahattomista seikoista johtuvia seuraamuksia, joita muillakin keinoin pitäisi pystyä karsimaan.

Luomuliitto on pitänyt esillä pitkään ongelmatiikkaa, jossa luomuviljelijöiden palautteen mukaan valvonta ei ole valtakunnallisesti tasapuolista. Tämän ratkaisemiseksi olemme esittäneet lisää, tasalaatuisempaa ja johdonmukaisempaa luomutarkastajien koulutusta. Esitys konkreettisten valvontatapausten ja tulkintojen käsittelystä koulutuksissa on kannatettava, mutta tärkeintä on, että luomutarkastajien koulutusta olisi riittävästi ja että koulutuksen olisivat valtakunnallisesti samansisältöisiä. Luomuliitto jakaa perusteluosioin tilannearvion siitä, että yhdenmukaistamisen tarve on erityisen suuri luomutuotannon valvontojen tulkinnoissa. Jos tarkastustoiminta siirtyy maakuntiin ja on Mavi-Eviran piirissä, tulee tarkastajien koulutukseen myöntää nykyistä enemmän resursseja.

Luomuliitto pitää erittäin tärkeänä, että Mavi-Eviraan perustetaan ehdotuksen mukaisesti maataloustuotannon yhteistyöryhmä, jossa on edustus tuottaja- ja neuvontajärjestöistä. Vastaavasti tulee perustaa luomumaatalouden yhteistyöryhmä käsittelemään luomutuotannon kysymyksiä. Luomuliitto yhtyy perusteluihin systemaattisen ja säännöllisen keskustelun eduista viranomaisten ja sidosryhmien välillä. Kaikkien perustettavien yhteistyöryhmien rinnalle tulee niin ikään perustaa vain luomua käsittelevä ryhmä, sillä luomutuotanto kasvaa joka vuosi ja käsiteltävissä asioissa on omat erityispiirteensä.

 

Niina Ratilainen
Edunvalvontajohtaja
Luomuliitto