Tiedotteet

Lausunto: luonnos luomuvalvonnasta

maa- ja metsätalousministeriölle

Viite: lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta

Luomuliitto ry
LAUSUNTO

Luomuliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto alaansa koskevassa asiassa.

Lakiesitys luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta on tuomassa luomuviljelijän oikeusturvan kannalta perustavanlaatuisia muutoksia nykyiseen, 1100/1994 lain siirtymäsäännösten nojalla toteutettavaan, luonnonmukaisen tuotannon valvontaan. Luomuliitto näkee, ettei esitetyn lakiluonnoksen avulla voida kuitenkaan ratkaista maa- ja metsätalousministeriön teettämässä selvityksessä luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta esille tulevia ongelmakohtia. Lakiesitys ei mielestämme myöskään tarjoa tarkoituksenmukaisia toimintakeinoja selvitysmiehen raportissaan esille nostamien luomuvalvonnan uhkakuvien ratkaisemiseksi.

Kokonaisuuden lisäksi haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin pykäliin:

14 § Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus
Luomuliitto näkee valvonnan suorittamiseksi riittävänä, että valvontaviranomaisilla ja valtuutetuilla tarkastajilla on oikeus päästä viljellyille ja muille alueille, tuotanto-, varasto ja muihin rakennuksiin ja kuljetusvälineisiin sekä tarkastaa toimijan kirjanpitoa, suorittaa muita tarkastuksia ja ottaa korvauksetta näytteitä tutkimuksia varten.
Luomuliitto ei näe tarkoituksenmukaisena ulottaa valvontaoikeutta kotirauhan piiriin kuuluviin asuinrakennuksiin. Saadakseen hyväksytyn tarkastuspäätöksen on luomutuottajan pystyttävä osoittamaan riittävät selvitykset kirjanpidosta ja tuotannostaan, asuinrakennuksen tarkastus ei tuo tähän valvonnan kannalta lisäarvoa.
1100/1994 lain kumonneessa 192/2013 laissa maatalouden tukien toimeenpanosta 24 § todetaan, ettei tarkastusta saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen tarkoitetussa tiloissa.
Pakkokeinolain 806/2011 1. luvun 2 §:ssä Suhteellisuusperiaatteessa todetaan, että pakkokeinoja saadaan käyttää vain, jos pakkokeinon käyttöä voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavana olevan rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillyille tai muille pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaaminen ja muut asiaan vaikuttavat seikat.
Saman lain 8. luvun 2 §:ssä Kotietsinnän edellytykset todetaan, että yleinen tai erityinen kotietsintä saadaan toimittaa rikoksesta epäillyn hallinnassa olevassa paikassa, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta, tai jos selvitettävänä ovat yhteisösakon tuomitsemiseen liittyvät seikat.
Luomuliitto näkee, että luomuvalvonnan ulottaminen kotirauhan piiriin kuuluviin asuinrakennuksiin rikkoo perustuslain 6 §:ään kirjattuja oikeuksia yhdenvertaisuudesta. Luomuviljelijöiden tulee olla valvontakäytäntöjen suhteen yhdenvertaisia tavanomaisten viljelijöiden kanssa. Tämä ei toteudu ehdotetun lain luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta suhteessa 192/2013 lakiin. Viljelijöiden tulisi olla yhdenvertaisia myös suhteessa muihin kansalaisiin. Emme näe, että epäily luomulain rikkomisesta täyttäisi pakkokeinolain 806/2011 1. luvun 2 §:n ja 8. luvun 2 §:n kotietsinnän suorittamiseksi vaadittavat tunnusmerkit.
Luomutoimijalle voidaan tehdä nykyisen rikoslain puitteissa kotietsintä, jos on perusteltua syytä epäillä petoksesta tai väärennöksestä. Luomutoimijalle voidaan tehdä elintarvikelain nojalla kotietsintä jos on perusteltua syytä epäillä elintarvikemääräyksiä rikotun tai rikottavan laissa rangaistavaksi säädetyllä tavalla ja tarkastus on välttämätön rikoksen selvittämiseksi tai vakavan terveysvaaran estämiseksi. Luomuliitto pitää nykylainsäädännön mahdollistamia pakkokeinoja riittävinä, emmekä näe tarkoituksenmukaisena kirjata lakiin luomuvalvonnasta valvonnan ulottamista kotirauhan piiriin.

16 § Virka-apu
Luomuliitto ei näe tarkoituksenmukaisena, että luomutarkastuksiin käytettäisiin poliisin virka-apua. Luomuliitto näkee riittävänä, että luomutoimijalle ei myönnetä hyväksyttyä tarkastuspäätöstä tilanteissa, joissa valvonnan suorittamista estetään.
26 § Lisäysaineistorekisteri
Laissa luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta tulisi olla selkeä ratkaisu lisäysaineistorekisterin nykyisiin ongelmiin. Luomuliitto näkisi tarpeellisena, että lisäysaineiston toimittajilla tulisi olla velvollisuus ilmoittaa markkinoilla olevan luomulisäysaineiston saatavuus aina vuoden vaihteeseen mennessä, jonka jälkeen rekisteriin ei voisi uutta luomulisäysaineistoa ilmoittaa.

35 § Rangaistussäännös
Luomuliitto näkee markkinointikiellon ja siitä tulevien seuraamuksien olevan riittävä rangaistus tämän lain rikkomisesta. Näiden päälle tulevat oikeudelliset seuraamukset ovat kohtuuttomia ja voivat täyttää ihmisoikeussopimuksen kieltämän kaksinkertaisen rangaistuksen tunnusmerkit.
Luomuliitto pitää lisäksi erittäin huolestuttavana lakiluonnokseen luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta kirjattua tulkinnanvaraista kohtaa: Valvontaviranomainen voi jättää esitutkintaviranomaiselle ilmoittamatta rikkomuksen, jos teko tai laiminlyönti on vähäinen eikä kyseessä ole niskoittelu viranomaisen kieltoja ja määräyksiä vastaan.
Niskoittelu viranomaisen kieltoja ja määräyksiä vastaan on hyvin tulkinnanvarainen ja viranomainen voi käyttää sitä mielivaltaisesti joutumatta asiasta vastuuseen. Luomuliitto toivoisi eri luomuvalvonnan käytäntöjen yhdenmukaisuutta suhteessa muiden toimijoiden valvontakäytäntöihin. Rehulain 47 §:ssä todetaan: Ilmoitus voidaan jättää tekemättä rikkomuksesta, jota on kokonaisuudessaan pidettävä ilmeisen vähäisenä.

36 § Perittävät maksut
Luomuliitto näkisi kohtuullisena, että luomuvalvonta muutetaan Tanskan mallin mukaisesti maksuttomaksi. Luomutoimijoiden maksaessa valvonnasta, tulisi laissa määritellä myös valvontaviranomaisille velvollisuudet valvontojen ja päätösten suorittamisesta asianmukaisesti ja ajallaan. Nykytilanteessa on luomutoimijoita, joiden valvontapäätökset venyvät seuraavalle vuodelle, jonka myötä myös tuenmaksu viivästyy. Tämän lisäksi he ovat tilanteessa, jossa asiakirjaselvitykset vanhenevat, eivätkä he voi myydä tuotteita luomuna. Nämä valvontaviranomaisien resurssipulasta johtuvat seuraamukset ovat kohtuuttomia luomutoimijoiden kannalta.

Lopuksi
Luomuliitto näkee, ettei lakiluonnos luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta vastaa nykyisen luomuvalvonnan suurimpiin ongelmiin resurssitehokkuudesta, valvontaviranomaisten riittävästä ohjeistuksesta sekä luomutoimijoiden tasavertaisesta kohtelusta. Lakiesitys toisi voimaan astuessaan uusia yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia suhteessa luomu- ja muiden alkutuotannontoimijoiden välillä. Luomuliitto esittää, että laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta palautetaan valmisteluun ja luomuvalvontaa jatketaan 1100/1994 lain siirtymäsäännösten nojalla. Uuden luomulain valmistelussa tulisi kuulla sidosryhmiä koko lainsisällön osalta, jotta se saataisiin käytännössä toimeenpantavalle tasolle.

Luomuliitto yhtyy luomualan keskustelussa esiin tulleisiin parannusehdotuksiin:
– lakiesitykseen tulee lisätä viittaus hyvän hallintotavan noudattamisesta.
– valvontaviranomaisten keskinäistä roolia tulee selkeyttää erityisesti valvonnan ohjauksen ja kehittämisen sekä lainsäädännön neuvonnan osalta.
– Eviran rooliin tulee kirjata vastuu luomuvalvonnan päätöksentekijöiden ja tarkastajien koulutuksesta ja asiantuntemuksen vahvistamisesta.
– valvonnan toimeenpanossa ja kehittämisessä tulee lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa esimerkiksi asiakasraadin tai muun yhteistyöelimen muodossa.

Luomuliiton puolesta,
Jukka Lassila
Puheenjohtaja