Tiedotteet

Lausunto: Luomukorvaus

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt 18.12.2014 Luomuliitolta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta.

Yleisellä tasolla Luomuliitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, ettei viljelijöiden hallinnollista taakkaa enää kasvateta. Siksi on tärkeää, että asetukset ovat yksinkertaisia, selkeitä ja helposti tulkittavissa.

Korvauskelpoinen ala luomusitoumuksessa (4 §) kohdassa olisi tärkeää, että kaikki viljelty peltoala olisi mahdollista saada luonnonmukaisen tuotannon korvauksen piiriin, eikä sitä olisi rajattu koskemaan vain ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen tarkoittamaa peltoalaa.

Tämä olisi tärkeää luomun kasvutavoitteen saavuttamiseksi ja tilusrakenteen parantamiseksi.

Harkinnanvarainen korvauskelpoisuus (5 §) kohdassa esitetään, että toisena ja kolmantena sitoumusvuonna luomusitoumukseen voitaisiin valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § 1-3 momentissa tarkoitettuja aloja, jos liitettävä ala on enintään viisi hehtaaria.

Luomuliitto esittää luovuttavaksi pinta-alarajoista ja ympäristökorvauskelpoisuudesta kokonaan. Ainoaksi rajoitteeksi riittäisi maininta valtion talousarvion määrärahatilanteesta. Se riittää takaamaan valtion taloudellisen intressin hallinnan. Kaikki muu estää luomualan kehittymistä.

Korvauskelvottoman alan liittäminen korvauskelpoiseen peruslohkoon (6 §) on ajatuksena kannatettava, mutta pinta-alan rajaaminen 0,1 ha tekee siitä merkityksettömän.

Pinta-ala voisi olla suurempi ja silloin voitaisiin käyttää siirtymävaihemenettelyä.

Korvauskelpoisen alan poistaminen luomusitoumuksesta (8 §) ei saisi johtaa takaisinperintään, jos se johtuu viljelijästä riippumattomista syistä.

Luomusitoumuksen jatkaminen (25 §) pykälässä tulisi soveltaa pidempää siirtymäaikaa.

Sellaisella tilalla missä pellot ovat luomussa ja karja ei, voi olla esimerkiksi tilanne, ettei maidonkeräilyä ole järjestetty tai tilan tuotantorakennukset eivät täytä luomuvaatimuksia. Siksi pidempi siirtymäaika on paikallaan.

Muihin pykäliin Luomuliitolla ei ole huomautettavaa.

Pauli Talvitie
Puheenjohtaja