Tiedotteet

Lausunto: Hallituksen luomualan kehittämisohjelma

Maa- ja metsätalousministeriölle

Luomuliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen luomualan kehittämisohjelmasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

 

Luomuliitto on tyytyväinen hallituksen tahtotilaan kotimaisen luomutuotannon edistämiseksi. Maataloustuotannon kehitystä ohjaa ensisijaisesti sen taloudellinen kannattavuus. Keskimääräisesti luomutuotannossa on viimevuosina jääty kauas kannattavan liiketoiminnan tunnusmerkeistä. Meillä on totuttu tilanteeseen, jossa viljelijöiden tulevaisuuden usko, omasta toimeentulosta tinkiminen ja maataloustoiminnan rahoittaminen ulkopuolisilla tulonlähteillä riittää pitämään maaseudun elinvoimaisena. Kestävän toiminnan rakentamiseksi pitkällä tähtäimellä vaaditaan kuitenkin kannattavaa liiketoimintaa. Kestävän liiketoiminnan vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää kannattavuuskerrointa yksi. Luomualan kehittämisohjelmassa tulisi ottaa strategiseksi tavoitteeksi luomutuotannon keskimääräisen kannattavuuden nostaminen kannattavuuskertoimeltaan yli yhden vuoteen 2020 mennessä.

 

Luomuliitto pitää kannatettavana ohjelman tavoitteita luomutuotantoalan lisäämiseksi. Tuotantoalan kasvattamisen lisäksi olemassa oleva luomutuotantopotentiaali tulisi saada tehokkaasti hyödynnettyä. Luomumarkkinoiden toimimattomuus on ylläpitänyt tilannetta, jossa edelleen osa luomutuotannosta ohjautuu tavanomaisille markkinoille. Samanaikaisesti tuontiluomun sekä jalostuksessa käytettävien tuontiraaka-aineiden osuus on kasvanut. Viimekädessä luomutuotannon päätymistä luomumarkkinoille ohjaa tuotteista maksettava hinta. Luomutuotteiden tuottamisen täytyy olla taloudellisesti kannattavaa ja luomun edistämistoimenpiteiden tulisi tähdätä tilanteeseen, jossa tuotteista saatava hinta kattaisi vähintään tuotantokustannukset.

 

Luomukotieläintuotannon kehittymisen turvaamiseksi Luomuliitto näkee tärkeänä kotimaisen valkuaiskasvituotannon kehittämisen tutkimuksen, neuvonnan ja YMP:n mahdollistamien keinojen avulla. Suomen tulisi pitää huoli, että ohjelmakaudelle 2014-2020 saataisiin riittävästi keinoja valkuaiskasvituotannon tukemiseksi.

 

Maatalouspolitiikassa tulisi kiinnittää huomioita tuotannon monipuolistamiseen, jotta kuluttajien tarpeet saataisiin paremmin huomioitua. Luomuliitto näkee tärkeänä avomaan puutarhatuotannon toimintaedellytysten parantamista luomukorvauksen keinoin.

 

Ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi luomuohjelmassa tulisi kiinnittää huomiota yhdistetyn kasvi- ja kotieläintuotannon kehittämiseen ja tilojen väliseen yhteistyöhön.

 

Luomualan kehittymiseksi ja tuotevalikoiman monipuolistamiseksi on ensisijaista pienten luomutoimijoiden toimintaedellytysten parantaminen. Elintarvikelainsäädännön ja luomusäädösten tuntemattomuus jarruttaa luomun kehitystä pienyrityksissä. Säädöksiin perehdyttämisen lisäksi myös säädöksiä tulisi kehittää yksinkertaisempaan muotoon, jotta ne olisivat toimijoiden ymmärrettävissä ja toteutettavissa.

 

Kaupan keskittyneisyys aiheuttaa haasteita pienyritysten tuotteiden pääsylle markkinoille. Uuden kilpailulainsäädännön kautta, määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä johtuvia, esteitä pientuottajien markkinoille pääsystä olisi mahdollista alentaa.

 

Luomun kehittäminen vaatii myös ammattitaitoa. Luomuopetuksen tarjonta luonnonvara-alan oppilaitoksissa on heikkoa. Luomuohjelmassa tulisi kiinnittää huomiota luomuopetuksen tarjonnan lisäämiseksi alan oppilaitoksissa.

 

Julkisiin hankintoihin tarvitaan edelleen ohjeistusta luomun lisäämiseksi. On havaittavissa, että paineisiin luomun käytön lisäämiselle julkisissa keittiöissä on vastattu joissain tapauksissa tuontiluomulla. Kotimaisen tuotannon kehittämiseksi tässä olisi erityistä syytä kiinnittää huomiota lähiluomun edistämiseksi.

 

Valtioavusteisen luomuneuvonnan osuus on vakiintunut 0,5 miljoonaan euroon. Tällä hetkellä luomuneuvonta ei ole ollut kaikin puolin kustannustehokasta ja osa rahoista on ohjautunut muuhun kuin luomuneuvontaan. Luomuneuvonnan rahoituksen ohjautumiseen todelliseen luomuneuvontaan ja neuvonnan kustannustehokkuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Kustannustehokkuutta voitaisiin lisätä avaamalla neuvonnan rahoituksen saantimahdollisuuksia.

 

Luomuliitto pitää tärkeänä mahdollisuutta tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden perustamiselle. Suomen tulisi puoltaa esitystä tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden hyväksymisen tuomista jäsenmaille pakolliseksi.

 

Luomualan kehittämisohjelmassa tulisi huomioida uudet mahdollisuudet tutkimuksen ja innovaatioiden kehittämiseksi. EIP-ohjelma mahdollistaa uuden lähestymistavan eri biotalouden toimijoille. EIP-ohjelma toteutuessaa komission suunnitelmien mukaisesti tarjoaisi moninaisia kehittämismahdollisuuksia luomutuotannolle, mikä olisi hyvä huomioida luomualan kehittämisohjelmassa.

 

 

Jukka Lassila

Puheenjohtaja, Luomuliitto ry