Tiedotteet

Lausunto eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta

Luomuliiton kommentit asetusehdotuksesta eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta
Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida muokattua asetusluonnosta. Pidämme muutoksen perusteita hyvin tärkeinä.

Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia ruoan alkuperästä ja Luomuliitto kokee, että kuluttajilla on myös oikeus tietää, kuinka ja missä ruoka on tuotettu. Tämän nojalla pidämme asetusehdotusta oikeansuuntaisena, mutta riittämättömänä ja siksi vielä laajennettavana. Näkemyksemme mukaan luonnos ei toteuta tavoitetta lainsäätäjän tarkoituksesta antaa kuluttajille nykyistä enemmän tietoa elintarvikkeiden alkuperästä.

Kiinnitämme huomiota erityisesti luonnoksen seuraaviin kohtiin:

  • Pykälän 4 mukaan elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa ilmoitettaisiin merkinnöillä ”kasvatusmaa (EU-maat tai muut kuin EU-maat)” ja ”teurastusmaa (EU-maa tai muut kuin EU-maat)”. Tiedostamme jalostavan teollisuuden ja pakkaajien haasteet maakohtaisten merkintöjen laatimisessa, etenkin jos elintarvikkeen ainesosana käytetty liha tai maito on useammasta jäsenvaltiosta ja/tai kolmansista maista. Emme kuitenkaan koe, että kyseiset kaksi merkintää avaavat elintarvikkeen alkuperää kovin hyvin. Koska EU-jäsenmaiden alkutuotantoa koskevissa lainsäädännöissä on huomattavia eroja, kuten myös kolmansissa maissa, tulisi alkuperämaakirjausta pyrkiä tarkentamaan maakohtaiseksi, jotta tavoite kuluttajan tiedonsaannista lisääntyy.
  • Asetukseen sisältyvä laajennettu vastavuoroisen tunnustamisen lauseke vesittää näkemyksemme mukaan pahimmassa tapauksessa merkintöjen laajentamisen kuluttajan näkökulmasta. Käytännössä asetusta sovelletaan vain elintarvikkeisiin, jotka on valmistettu Suomessa, mikä ei näkemyksemme mukaan paranna riittävästi mahdollisuutta saada tietoa elintarvikkeiden alkuperästä.
  • Asetusluonnoksessa käytetään sekä termistöä ”EU-maat ja muut kuin EU-maat” sekä ”jäsenvaltiot ja kolmannet maat”. Pidämme muotoiluista ensin mainittua selkeämmin määriteltynä, sillä ”kolmannet maat” terminä ei ole vakiintunut koskemaan kaikkia EU:n ulkopuolisia maita. Kuitenkin termistö aiheuttaa ongelmia luomutuotteissa, mitä avaamme lausunnon toiseksi viimeisessä kappaleessa lisää.
  • Ateriapalvelut on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Kuitenkin Suomessa syödään julkisissa keittiöissä päivittäin kaksi miljoonaa ateriaa ja mikäli elintarvikkeiden alkuperän ilmoittamista halutaan lisätä, tulisi velvoitteita asettaa ateriapalveluiden piirissä oleviin elintarvikkeisiin.

Erityisten ongelmallisena pidämme luonnoksen alkuperämäärittelyjä luomun kannalta. Luomumerkin yhteydessä maatalousperäisten ainesosien alkuperä ilmoitetaan merkinnöillä: tuotettu EU:ssa, tuotettu EU:n ulkopuolella, tuotettu Suomessa, tuotettu (joku muu maa) tai tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella. Luonnos eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta voi johtaa alkuperämerkintöjen ristiriitaisuuteen luomutuotteissa, mikä vaikeuttaa entisestään kuluttajan mahdollisuutta saada selkeää tietoa tuotteen alkuperästä. Luomuliitto kaipaakin luonnokseen tarkennusta merkitsemiskäytänteistä luomutuotteissa, joissa on käytössä jo luomumerkintöjen mukaisia omia vaatimuksia.

Asetus on suunniteltu antaa määräaikaisena. Luomuliitto toivoo, että alkuperämaamerkintävelvoitteita laajennetaan tulevaisuudessa ja kannustaa antamaan esitetyn asetuksen pysyvänä kokeilun sijaan. Asetusluonnos on askel oikeaan suuntaan, joskin riittämätön sellainen. Jos alkuperää ei voida yksilöidä tarkemmin, uhkaa lainsäädäntö jäädä tavoitteiden suhteen tehottomaksi. Jatkossa toivomme kyseisen alkuperämaamerkintävelvoitteen laajentamista myös muihin tuoteryhmiin.

Pirjo Siiskonen
Puheenjohtaja
Luomuliitto

Niina Ratilainen
Edunvalvontajohtaja
Luomuliitto