Tiedotteet

Lausunto biomassojen kierrätystä edistävän toiminnan valtionavustuksesta

Viite: Lausuntopyyntö 335/01.02/2016
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 689/2001:
LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI BIOMASSOJEN RAVINTEIDEN KIERRÄTYSTÄ EDISTÄVÄÄN TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTAAN SEKÄ INVESTOINTEIHIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONAVUSTUKSESTA


Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja lausuu seuraavaa.

Luomutuotannon yhtenä tavoitteena on maaperän hyvinvointi sekä vesiensuojelu ja ympäristöystävällisten täydennyslannoitteiden käytössä luonnonmukainen tuotantotapa on edelläkävijä. Tämän vuoksi myös Luomuliitto pitää tärkeänä että hallitus haluaa edistää ravinteiden kierrätystä osana kiertotaloutta ja pyrkii vähentämään keinotekoisten lannoitteiden käytön kokonaismäärää Suomessa. Luomuliitto tukee toimia, joilla ehtyvien fosforikaivannaisten käyttö vähenee ja typen biologinen sidonta maaperässä lisääntyy.

Luomuliitto pitää asetuksen tavoitteita hyvinä ja haluaa nostaa muutamia yksityiskohtia jatkovalmistelussa lisätarkasteluun.

Asetusmuistiossa todetaan, että kokeiluohjelman mukainen rahoitus kohdennettaisiin uusiin ja innovatiivisiin ravinteiden kierrätystä edistäviin toimiin ja investointeihin. Lannoituksen järjestämisessä tulee näkemyksemme mukaan kiinnittää huomiota uusiutumattomien luonnonvarojen säästämiseen ja ympäristön saastumisen ja terveydelle haitallisten aineiden kulkeutumisen välttämiseen. Näin ollen myönnettävällä valtionavustuksella tulee tukea erityisesti sellaista ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrätystä sekä bioenergian tuotantoa, jossa kiertotalousperiaatteen mukaisesti huomioidaan koko elinkaariset ulkoisvaikutukset.

Investointitukea myönnettäessä olisi aiheellista edellyttää suunnitelma sivutuotteiden hyötykäytöstä kestävästi koko ketju huomioiden.

Asetuksen pykälään 20 Viranomaisluvat Luomuliitto huomauttaa, että kokeilutoiminnan luvan hakeminen on käytännössä pienille toimijoille jo työläs, pitkä ja kallis prosessi. Jotta tuen tavoitteet saavutetaan ja pienyrittäjät hakeutuvat tuen piiriin, tulee asetuksen tavoitteet tuoda myös viranomaistahojen tietoon. Prosessin keston vuoksi on tärkeää, että tukipäätös voidaan tehdä ehdollisena ilman lainvoimaista lupaa. Maaseudun pienyrittäjien edellytysten huomioiminen kannustaa kierrätystoimintaan ja tuo tiloille uusia sivuelinkeinoja.

Luomuliitto toivoo, että biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin myönnettävällä valtionavustuksella tavoitellaan tilojen siirtymistä ravinneomavaraisuuteen ja haetaan ratkaisuja kotieläintuotannossa syntyvän lannan fosforin hyödyntämiseen

 

Pauli Talvitie
Puheenjohtaja