Tiedotteet

Lausunto: Asetuksesta koulujakelutueksi

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koulujakelutuesta syyslukukaudelle 2017

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta sekä hyvästä valmistelutyöstä ja toteaa, että annettu asetusluonnos antaa muistiossa mainittujen perusteluiden saavuttamiseen huomattavasti paremmat mahdollisuudet, kuin 16.11.2016 annettu hallituksen esitys laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta.

Luomuliiton mielestä hallituksen esitykseen on kirjattu oikeita näkökulmia asettamalla kouluruokajärjestelmän tavoitteiksi terveellisten ruokailutottumusten edistäminen, maataloustuotteiden kulutuksen lisääminen ja lasten suhteen lähentäminen maatalouteen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kannatamme markkinajärjestelylain ehdotukseen 33 §:ssä kirjattuja kriteereitä tuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja kausiluonteisuudesta, lyhyistä toimitusketjuista sekä ympäristöhyödyistä.

On hyvin tärkeää, että esityksen yhtenä tavoitteena on lisätä luonnonmukaisen tuotannon tunnettavuutta ja tuotteiden kysyntää. Suomen hallituksen luomualan kehittämisohjelman 2020 tavoitteita ammattikeittiöiden käyttämien luomuelintarvikkeiden 20% osuudesta voidaan saavuttaa vain, jos luomuelintarvikkeiden hankintaan on julkisissa keittiöissä matala kynnys, kannustava ilmapiiri ja riittävä tuki hintaeron tasaamiseksi tavanomaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin nähden. Periaatepäätöksen mukaan julkisten ammattikeittiöiden tarjonnassa tavoitellaan luomutuotteille 20 % osuutta vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä osuus on asiantuntijayksikkö EkoCentrian mukaan noin 6 %. Luomuliitto otti 23.3. kantaa viikoittaisin luomuruokapäivän puolesta julkisissa keittiöissä. Tämä askel on välttämätöntä 20% tavoitteen saavuttamiseksi, kuten myös luomumaidon tukeminen koulujen hankinnoissa.

Luomuliitto kannattaa esityksiä koulujakelutuen määräksi 4 §:ssä.

Yhdymme arvioon, jonka mukaan esitetty koulujakelutuen määrä on johdonmukainen päätös valtioneuvoston kestäviä ympäristöratkaisuja painottavan periaatepäätöksen jälkeen. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi koulujakelutuen painottaminen luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin on Luomuliiton mukaan tehokas ja välttämätön keino ja kannatamme annetun esityksen toteutusta ja toimeenpanoa esitetyssä aikataulussa. Esitys tukee luonnonmukaisten tuotteiden osuuden kasvattamista ja parantaa niiden kilpailukykyä tasavertaisemmaksi tavanomaisen tuotannon kanssa. Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota koulujakelutuen liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteisiin myönnettävään tukeen, joiden perusteissa luonnonmukaisten tuotteiden painotuksen on johdonmukaista yhtä lailla näkyä.
Pirjo Siiskonen
Puheenjohtaja
Luomuliitto