Tiedotteet

Kannanotto eduskunnan mm-valiokunnalle EU:n luomuasetusuudistuksesta

Kannanotossa Luomuliitto ilmaisee huolestumisensa luomukasvihuonetuotannon vaarantumisesta Suomessa sekä vastustaa kilometrirajojen asettamista kotieläintuotannon rehuomavaraisuuden turvaamisessa.

LUOMULIITTO RY                                          Lausunto

EDUSKUNNAN MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA

Asia:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen virallista valvontaa koskevan asetuksen muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta

 

Yleistä

Luomuliitto allekirjoittaa komission esityksen alkuperäiset päämäärät, joissa pyritään poistamaan kestävän kasvun esteitä, takaamaan reilu kilpailutilanne tuottajille ja jalostajille sekä ylläpitämään kuluttajien luottamusta luomuun. Sen sijaan esitettyjä keinoja tavanomaisen lisäysaineiston ehdottomasta käyttökiellosta ja vaatimuksesta siirtää koko tila aina luomutuotantoon emme voineet hyväksyä.

Neuvoston yleisnäkemys korjasi nämä puutteet. Se vastaa suurilta linjoiltaan Luomuliiton pyrkimyksiä.

Haluamme kuitenkin vielä kiinnittää huomiota muutamiin kohtiin, jotka ovat mielestämme mahdottomia hyväksyä.

 

Kasvihuonetuotannon vaarantuminen

Nyt asetusluonnoksessa oleva termi ”maaperään sidottu kasvien viljely” tarkoittaa elävässä maaperässä tapahtuvaa tuotantoa kuten kivennäismaan sekoittamista ja/tai lannoittamista materiaaleilla ja tuotteilla, jotka ovat sallittuja luomutuotannossa, ja jotka ovat yhteydessä maapohjaan ja kallioperään.

Suomessa luomukasvihuonetuotanto perustuu vanhaan viljelytraditioon, joissa on käytetty kylmästä pohjamaasta eristettyjä kompostipenkkejä jotka eivät ole yhteydessä suoraan maapohjaan. Niissä on kasvatettu kasvihuonekasveja ympäri vuoden. Tällä menetelmällä ruokaa on pystytty tuottamaan myös niinä vuodenaikoina, jolloin maapohjainen viljely ei ilmaston vuoksi ole ollut mahdollista. Esitys vaarantaisi erityisesti luomutomaatin ja – kurkun viljelyn.

Nyt puheena oleva esitys jättää Suomessa, Pohjois-Euroopassa ja muun muassa Kanadassa käytössä olevan viljelytavan kuitenkin täysin noteeraamatta. Kyseisen lauseen tarkka tulkinta romahduttaisi suomalaisen luomukasvihuonetuotannon ja alentaisi merkittävästi luomutuotteiden tarjontaa ja ruokaomavaraisuutta. Muutosta nykyiseen käytäntöön olisi erittäin vaikea perustella kuluttajille ja viljelijöille esimerkiksi ympäristönäkökohdilla.

Luomuliiton mielestä oikeudenmukaisin sekä eri viljelytavat parhaiten huomioiva tapa olisi jaotella viljelytavat kahteen sallittuun tuotantotapaan a) maapohjaiseen viljelyyn sekä b) kompostikasvualustaviljelyyn. Niin sanottu tavanomainen viljely, jossa viljely tapahtuu inertissä kasvualustassa, kuten kivivillassa, puhtaassa turpeessa tai vesiviljelynä, olisi edelleen kiellettyä luomutuotannossa.

 

Paikallisesti tuotettu rehu

Luomuliiton jäseniä, samoin IFOAM EU:n muita jäseniä ympäri Euroopan, on puhuttanut pyrkimys kieltää rehun kuljettaminen tilalle määrättyä kilometrirajaa kauempaa.

Tilan rehuomavaraisuuden edistämiseksi valiokunta ehdotti tarkistuksia säännöksiin, jotka liittyvät rehujen käyttöön. Mikäli luomutilan rehuomavaraisuus ei olisi riittävä, rehua voitaisiin tuoda enintään 150 kilometrin etäisyydeltä.

Suomessa kotieläintalous ja kasvinviljely myös luomutuotannossa ovat eriytyneet eri vyöhykkeille. Etelässä tuotetaan esimerkiksi valkuaiskasveja joita tarvitaan pohjoisemmilla alueilla maidon tuotannossa.

Luomuliitto katsoo, ettei mitään kilometrirajaa saa kirjoittaa asetustekstiin.

 

Byrokratia ja valvonta

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaukset byrokratian ja hallinnollisen taakan keventämisestä. Euroopan Unionissa on ilmoitettu pyrittävän samansuuntaisiin päämääriin. Luomuliitto katsoo, ettei esitys täytä näitä pyrkimyksiä.

Hyvänä pidämme sitä, että esitys mahdollistaa riskiperusteisen valvonnan siihen edellytykset omaaville.

 

Pauli Talvitie

Luomuliitto ry, puheenjohtaja