Järjestö > Vuosikokoukset

Luomuliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävänä elimenä on liiton kokous. Liiton kokoukseen saavat liiton jäseninä olevat paikallisyhdistykset lähettää yhden edustajan kutakin alkavaa sataa (100) jäsentä kohden sen mukaan, kuinka monta jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä oli liiton kokousta edeltävän kalenterivuoden päättyessä. Kullakin päätösvaltaa käyttävällä varsinaisen jäsenyhdistysten kokousedustajalla on 100 ääntä. Muilla jäsenyhdistyksillä ja henkilöjäsenillä on yksi ääni liiton kokouksessa, kuluttaja ja kannatusjäsenillä on liiton kokouksessa vain puhevalta. Liitto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kahdesti vuodessa. Kevätkokous on pidettävä ennen toukokuun alkua ja syyskokous joulukuun alkua.

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Valitaan kolmihenkinen menettelytapalautakunta kokouksen ajaksi avustamaan tarvittaessa puheenjohtajaa ja sihteeriä

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä sekä tulo- ja menoarvio

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi

8. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille varajäsenet

9. Tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastaja voi olla myös yhteisö. Kokouksen päätöksellä voidaan valita myös kaksi (2) tilintarkastaja ja heille 1. ja 2. varatilintarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.- 5. kuten syyskokouksessa

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli jäsen haluaa jonkin asian liiton kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.