Asiantuntija vastaa

Elintarvikeasetus on taas muuttumassa. Mitä on odotettavissa?

Elintarvikeasetus on taas muuttumassa. Meitä pieniä luomuelintarviketoimijoita huolestuttaa tulevat muutokset. Mitä on odotettavissa?

Ensisijaisesti sanoisin, ettei ole syytä huoleen. Elintarvikelainsäädännön uudistuksen tavoitteena on vähentää lainsäädännöstä toimijoille ja myös valvontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa vaarantamatta kuitenkaan elintarvikkeiden turvallisuutta. Toimijoille annetaan aiempaa enemmän vapautta päättää, miten he itse aikovat varmistaa elintarviketurvallisuuden omassa toiminnassaan. Tulevaisuudessa valvonnan painopiste kohdentuu toiminnan valvontaan eikä elintarvikehuoneistojen rakenteisiin. Uusi elintarvikelaki tuo siis toimijoille lisää vapautta, mutta myös vastuuta.

Nykyisin elintarvikealan toimijalla alkutuotantopaikkoja lukuun ottamatta on oltava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Jatkossa toimijalla tulee olla järjestelmä, jonka avulla hallitaan toimintaan liittyvät terveysvaarat ja varmistetaan, että tuotteet, elintarvikehuoneisto ja koko toiminta täyttää niille asetetut vaatimukset. Eli enää ei vaadita erillistä kirjallista omavalvontasuunnitelmaa. Tämä järjestelmä voi tarkoittaa vaikka toimijan itse laatimia työohjeita. Eli lainsäädännön muutoksissa toteutuu EU:n yleisen elintarvikeasetuksen johtoajatus, jonka mukaan elintarvikealan toimija vastaa itse kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä, että elintarviketoiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Lain muutosten myötä valvontamaksuja pyritään kehittämään siten, että siirryttäisiin vuosimaksuihin ja luovuttaisiin kokonaan rutiinivalvontakäyntien suoriteperusteisista maksuista. Vuosimaksun suuruus tulee määräytymään valvontakohteen riskiperusteisen valvontatarpeen pohjalta. Maksun suuruudesta säädetään elintarvikelaissa, ja riskiluokittelu perustuu Eviran riskiluokitusohjeeseen. Tavoitteena on vahvistaa elintarvikevalvonnan valmentavaa roolia – mikäli valvontakohteen valvontatulos (Oiva-tulos) on toistuvasti oivallinen, eli paras mahdollinen, se voisi johtaa vuosimaksun alentamiseen esimerkiksi 10 % joka toinen vuosi. Näin jokainen toimija voisi itse vaikuttaa myös omiin valvontamaksuihinsa.

Kaiken kaikkiaan muutoksilla poistetaan EU-lainsäädännön kanssa olevia päällekkäisyyksiä ja vähennetään valvonnan byrokratiaa, mikä on varmasti jokaiselle toimijalle tervetullutta. Luomuliitossa seurataan aktiivisesti lainsäädännön kehitystä. Luomuliitto otti kantaa kesällä lausuntokierrokselle tulleeseen esitykseen ja muistutti lainsäätäjää erityisesti pienten toimijoiden huolista mm. valvontamaksuihin liittyen.

Jaana Elo
Elintarvikeasiantuntija
puh. 040 9641 518